Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-55

ZK-01-2005-55.doc  ZK-01-2005-55pr1.doc
Číslo materiálu55
Číslo jednacíZK-01-2005-55
NázevProdej pozemku v k. ú. a obci Ždírec nad Doubravou
Zpracoval F. Vak
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Z pověření Lesů České republiky, s. p., se sídlem v Hradci Králové se na odbor majetkový Krajského úřadu kraje Vysočina obrátila advokátka JUDr. Teuflová se žádostí o odkoupení pozemku par. č. 445/4 vodní plocha, tok přírodní o výměře 27 m2, odděleného geometrickým plánem č. 623-22/2001 ze dne 11. 6. 2001 z pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci - parcely původ Evidence nemovitostí (EN) par. č. 413 v k. ú. a obci Ždírec nad Doubravou.
Požadovaný pozemek je ve vlastnictví kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí ministra dopravy a spojů ze dne 10. září 2001
č. j. 3496/01-9-KM. Usnesením zastupitelstva kraje 083/07/01/ZK ze dne 20. 12. 2001 byl svěřen do správy příspěvkové organizace s názvem Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod. U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod je veden v katastru nemovitostí pro uvedené katastrální území a obec na listu vlastnictví č. 317.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje ve smyslu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina nově zaměřený pozemek par. č. 445/4 vodní plocha, tok přírodní o výměře 27 m2 v k. ú. a obci Ždírec nad Doubravou odprodat formou přímého prodeje přímo žadateli. Z provedeného šetření vyplývá, že pozemek není součástí silničního pozemku silnice II/345. Jedná se o pozemek pod vodním tokem ve správě žadatele. Pro majetkového správce je nepotřebný a pro svoji polohu i nevyužitelný. Vzhledem k tomu, že cena pozemku zjištěná znaleckým posudkem činí 7,- Kč/m2, bude kupní cena sjednána dohodou ve výši 17,- Kč/m2, tj. ve výši návrhu žadatele. Záměr kraje prodat uvedený pozemek byl zveřejněn na úřední desce.
Návrh usnesení předpokládá schválit prodej pozemku par. č. 445/4 o výměře 27 m2
v k. ú. a obci Ždírec nad Doubravou a dodatek zřizovací listiny SÚS Havlíčkův Brod.

Stanoviska

Rada kraje usnesením 0156/06/2005/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit prodej pozemku par. č. 445/4 vodní plocha, tok přírodní o výměře 27 m2 dle geometrického plánu č. 623-22/2001 v k. ú. a obci Ždírec nad Doubravou státnímu podniku Lesy České republiky za kupní cenu 459,- Kč.
Kladné stanovisko SÚS Havlíčkův Brod.
Kladné stanovisko odboru dopravy a silničního hospodářství.
Dle vydaného stanoviska nemají město Ždírec nad Doubravou a Ředitelství silnic a dálnic, správa Jihlava o převod uvedeného pozemku zájem.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* prodej pozemku par. č. 445/4 vodní plocha, tok přírodní o výměře 27 m2 dle geometrického plánu č. 623-22/2001 v k. ú. a obci Ždírec nad Doubravou státnímu podniku Lesy České republiky za kupní cenu 459,- Kč;
* dodatek č. 63 Zřizovací listiny Správy a údržba silnic Havlíčkův Brod dle materiálu
ZK-01-2005-55, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz