Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-14

ZK-01-2005-14.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíZK-01-2005-14
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Počátky
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Odbor majetkový obdržel dne 12. 8. 2004 žádost města Počátky o bezúplatný převod pozemků par. č. 4519/7 - ostatní plocha o výměře 458 m2 a par. č. 4135/109 - vodní plocha o výměře 19 m2 zapsaných na LV č. 2187 pro k. ú. a obec Počátky, okres Pelhřimov. Důvodem žádosti je zájem města Počátky získat výše uvedené pozemky v souvislosti s připravovaným prodejem majetku užívaného Dětskou odbornou léčebnou Počátky (dále jen DOL Počátky). Pozemek par. č. 4519/7 je zastavěn stavbou chodníku ve vlastnictví města a pozemek par. č. 4135/109 je součástí veřejného prostranství.
Tyto pozemky, se kterými byla oprávněna hospodařit do 31. 12. 2002 státní příspěvková organizace Dětská odborná léčebna pro nespecifická onemocnění cest dýchacích Počátky, získal kraj Vysočina na základě Protokolu o předání a převzetí majetku státu vyhotoveného ve smyslu zákona č. 290/2002 Sb. Na základě nájemní a příkazní smlouvy užívá a zajišťuje správu mimo jiné těchto pozemků příspěvková organizace zřízená krajem Vysočina s názvem Dětská odborná léčebna Počátky.
Usnesením rady kraje č. 1068/30/2004/RK ze dne 31. 8. 2004 bylo schváleno zveřejnění záměru darovat městu Počátky pozemky par. č. 4135/109 - vodní plocha o výměře 19 m2 a par. č. 4519/7 - ostatní plocha o výměře 458 m2 v k. ú. a obci Počátky.
Záměr darovat výše uvedené pozemky ve vlastnictví kraje byl ve smyslu ust. § 18
odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, zveřejněn na úřední desce krajského úřadu ve dnech 3. 9. - 4. 10. 2004.

Návrh řešení

Odbor majetkový doporučuje darovat výše uvedené pozemky městu Počátky ve smyslu čl. II. Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina z důvodu veřejného zájmu (sjednocení vlastnictví veřejné stavby a pozemku, veřejné prostranství). Oba pozemky se nacházejí mimo areál DOL Počátky a pro jeho činnost jsou nepotřebné. Možnost kompenzovat tento dar ze strany města nebyla zjištěna.
Návrh usnesení předpokládá schválení darování pozemků par. č. 4519/7 - ostatní plocha, silnice o výměře 458 m2 a par. č. 4135/109 - vodní plocha o výměře 19 m2 v k. ú. a obci Počátky městu Počátky.

Stanoviska

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
darování pozemků par. č. 4135/109 - vodní plocha o výměře 19 m2 a par. č. 4519/7 - ostatní plocha o výměře 458 m2 v k. ú. a obci Počátky městu Počátky.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz