Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-23

ZK-01-2005-23.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíZK-01-2005-23
NázevNabytí pozemků pro stavbu "II/353 Nové Veselí - Bohdalov I" změna usnesení
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Usnesením zastupitelstva kraje 056/02/2003/ZK ze dne 31. 3. 2003 bylo schváleno nabytí pozemků pro stavbu "II/353 Nové Veselí - Bohdalov I" v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-02-2003-19, př. 11 za cenu stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, pro k. ú. Nové Veselí a cenu porostů stanovenou podle tohoto předpisu. Usnesení se týkalo mimo jiné i pozemků, které jsou zapsané u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na listech vlastnictví č. 60 000 pro Českou republiku, příslušnost hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha (dále jen ÚZSVM). OM vyjednává s ÚZSVM bezúplatný převod. Po předložení doplněného návrhu smlouvy sdělil ÚZSVM, že podle jejich nových metodických pokynů musí usnesení příslušného zastupitelstva obsahovat akceptaci podmínek, za kterých bude nemovitý majetek státu převeden.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že pozemky byly využity pro stavbu "II/353 Nové Veselí - Bohdalov I", nepřichází v úvahu jiné použití pozemků, než jako pozemek pod komunikací. Odbor majetkový navrhuje doplnit usnesení zastupitelstva kraje 056/02/2003/ZK ze dne 31. 3. 2003 o podmínky požadované ÚZSVM.

Stanoviska

Rada kraje svým usnesením č. 0016/01/2005/RK doporučila zastupitelstvu kraje změnit usnesení zastupitelstva kraje 056/02/2003/ZK ze dne 31. 3. 2003 tak, že bude doplněno o text uvedený níže v návrhu usnesení.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
mění
usnesení 056/02/2003/ZK tak, že bude doplněno o následující text:
zastupitelstvo kraje schvaluje bezúplatné nabytí pozemku par. č. 2082/5 o výměře 19 m2 v k. ú. Bohdalov, pozemků par. č. 969/3 o výměře 18 m2 a par. č. 1587/1 o výměře 1074 m2 v k.ú. Nové Veselí a pozemků par. č. 707/2 o výměře 3264 m2, par. č. 1609/3 o výměře 799 m2 a par. č. 1641/11 o výměře 26 m2 v k.ú. Újezd u Žďáru nad Sázavou od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Praha za podmínek:
* nabyvatel bude o tyto nemovitosti řádně pečovat a bude je využívat po dobu 10 let od dne jejich nabytí jako pozemky pod komunikací;
* pokud se předmětné nemovitosti stanou před uplynutím 10 let pro nabyvatele nepotřebné, tj. hodlá je zejména využívat k jinému účelu, zcizit je nebo je nevyužívá vůbec, zavazuje se učinit písemnou nabídku bezúplatného převodu těchto nemovitostí zpět do vlastnictví převodce. Neakceptuje-li převodce nabídku nabyvatele ve lhůtě 3 měsíců ode dne jejího doručení převodci, je nabyvatel oprávněn naložit s dotčenými nemovitostmi podle vlastního uvážení;
* nedodržení těchto povinností zavazuje nabyvatele za každé takové porušení odvést prostřednictvím převodce do státního rozpočtu částku rovnající se výši ceny pozemků v místě a čase obvyklé stanovené znaleckým posudkem a to ke dni bezúplatného převodu.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz