Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-51

ZK-01-2005-51.doc  ZK-01-2005-51pr1.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíZK-01-2005-51
NázevDarování pozemku v k. ú. Udeřice, obec Bačice
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Usnesením 0646/18/2004/RK ze dne 25. 5. 2004 vyslovila rada kraje souhlas se stavbou chodníku na části pozemku par. č. 202/1 v k. ú. Udeřice, obec Bačice. Současně bylo schváleno zveřejnění záměru darovat obci Bačice část pozemku par. č. 202/1 v k. ú. Udeřice zastavěného chodníkem a doporučeno zastupitelstvu schválit uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, kterou kraj Vysočina daruje obci část uvedeného pozemku zastavěného chodníkem. Na úřední desce krajského úřadu proběhlo zveřejnění ve dnech 27. 5. -
28. 6. 2004. Usnesením zastupitelstva 256/04/2004/ZK ze dne 27. 7. 2004 bylo schváleno uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě týkající se bezúplatného převodu části pozemku par. č. 202/1 v k. ú. Udeřice, obec Bačice. Smlouva byla uzavřena dne
6. 9. a 10. 9. 2004. V současné době se obec obrátila na odbor majetkový s tím, že stavba chodníku byla dokončena, zkolaudována a geometricky zaměřena. Z předloženého geometrického plánu č. 65-9425/2004 vyplývá, že z pozemku par. č. 202/1 se odděluje díl "b" o výměře 69 m2, který se spolu s dílem "a" o výměře 17 m2 pozemku par. č. 25/1, ve vlastnictví soukromé osoby, slučuje do nově vzniklého pozemku par. č. 202/13 - ost. plocha, silnice o výměře 86 m2, vše v k. ú. Udeřice, obec Bačice.
Pozemek par. č. 202/1 v k. ú. Udeřice, obec Bačice získal kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a Zřizovací listinou byly dány do správy příspěvkové organizace kraje názvem Správa a údržba silnic Třebíč.
Uvedený pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrální pracoviště Třebíč na listu vlastnictví č. 152 pro k. ú. Udeřice, obec Bačice ve vlastnictví kraje Vysočina se správou pro Správu a údržbu silnic Třebíč.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje geometricky oddělený díl "b" o výměře 69 m2 pozemku
par. č. 202/1 a sloučený spolu s dílem "a" o výměře 17 m2 do pozemku par. č. 202/13 o výměře 86 m2 darovat obci Bačice, neboť stavba chodníku, kterou obec Bačice jako investor zrealizovala, je jejím vlastnictvím a darováním výše uvedeného dílu pozemku dojde ke sjednocení vlastníka pozemku a stavby na pozemku. Návrh je v souladu se Čl. II Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - obec pozemek využila pro veřejně prospěšnou akci.
Usnesení předpokládá schválení darování dílu "b" pozemku par. č. 202/1 do vlastnictví obce Bačice a dodatku č. 67 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, kterým se díl pozemku vyjme ze správy této příspěvkové organizace.
Stanoviska

Usnesením 0154/06/2005/RK ze dne 1. 2. 2005 doporučila rada kraje zastupitelstvu kraje schválit darování geometrickým plánem č. 65-9425/2004 odděleného dílu "b" o výměře 69 m2 z pozemku par. č. 202/1 v k. ú. Udeřice, obec Bačice do vlastnictví obce Bačice
Kladné stanovisko Správy a údržby silnic Třebíč vydané před vydáním souhlasu se stavbou chodníku.
Kladné stanovisko odporu dopravy a silničního hospodářství vydané před vydáním souhlasu se stavbou chodníku.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* darování geometrickým plánem č. 65-9425/2004 odděleného dílu "b" o výměře 69 m2 z pozemku par. č. 202/1 v k. ú. Udeřice, obec Bačice do vlastnictví obce Bačice;
* dodatek č. 67 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu
ZK-01-2005-51, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín duben 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz