Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-60

ZK-01-2005-60.doc
Číslo materiálu60
Číslo jednacíZK-01-2005-60
NázevProjekt kraje do opatření 3.3 SROP
Zpracoval M. Černý
Předkládá M. Černá
Počet příloh
Popis problému

Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo na svém zasedání dne 29.9.2004 usnesením č.338/05/2004ZK závazek kraje Vysočina ke spolufinancování projektu "Budování rozvojového partnerství za čelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina" v rámci opatření 3.3 SROP v letech 2004 až 2008 (dále jen "projekt") a vzalo na vědomí předložení Žádosti o projekt v rámci opatření 3.3 SROP na Sekretariát Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod (Usnesení 338/05/2004/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje závazek kraje Vysočina ke spolufinancování projektu v rámci opatření
3.3 SROP v letech 2004 až 2008 dle materiálu ZK-05-2004-59, př. 2 a bere na vědomí předložení Žádosti o projekt v rámci opatření 3.3 SROP na Sekretariát Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod dle materiálu ZK-05-2004-59, př. 1).
Projekt zejména podporuje posílení kapacity místních a regionálních subjektů při plánování a realizaci programů v rámci strukturálních fondů a posílení kapacity potenciálních příjemců podpory při přípravě a realizaci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU.
Po odevzdání projektu na Ministerstvo pro místní rozvoj (dále jen "MMR") probíhal hodnotící proces komise jmenované ŘO SROP. Komise se skládala převážně ze zástupců MMR a Ministerstva vnitra. Dne 28.12.2004 jsme obdrželi stanovisko k projektu kraje Vysočina předloženého v rámci opatření 3.3 vydaného Řídícím orgánem SROP. Projekt byl úspěšně vyhodnocen jako přijatelný k financování.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje (dále jen "ORR") navrhuje zahájení realizace projektu.
Specifickým cílem projektu je:
• vybudování rozvojového krajského partnerství, v němž jsou zastoupeni všichni klíčoví aktéři (např. potenciální předkladatelé projektů do programů EU či ČR v následujícím programovém období, tzn. v letech 2007-2013; vlivné instituce; volené orgány samospráv; apod.), kteří ovlivňují rozhodování o budoucnosti kraje,
• programová a projektová příprava regionu na plánovací období 2007 - 2013,
• nárůst počtu pracovních míst,
• širší nabídka vzdělávacích kurzů,
• zvýšení absorpční kapacity kraje Vysočina,
• zlepšení kvality řízení v orgánech veřejné správy,
• zapojení občanů kraje do rozhodování o věcech veřejných.

Plánovanými výstupy projektu jsou:
• Vytvořeny vzdělávací moduly zpracované ve struktuře - forma, cíle, ukončení, časový plán, anotace každého lektorovaného tématického okruhu, odborná literatura, CV osoby zajišťující lektorování.
• Uspořádáno školení pro zájemce z řad široké veřejnosti
• Uspořádány regionální konference (určeny zejména pro subjekty, které mají projektový záměr v databázi projektových záměrů, a všem potenciálním předkladatelům projektů)
• Ustanovena místní partnerství (místní akční skupiny)
• Vypracován vzdělávací plán pro místní akční skupiny
• Realizováno školení místních akčních skupin
• Vypracovány místní operační plány
• Vypracován ROP kraje Vysočina
• Vypracován návrh implementační struktury a monitorování
• Vypracován Akční plán na zvýšení absorpční kapacity pro období 2007 - 2013
• Vytvořeno a ustanoveno krajské rozvojové partnerství
• Vypracována analýza kvalifikačních potřeb na trhu práce
• Zpracována rozvojová strategie kraje
• Uspořádány semináře pro předkladatele projektových záměrů
• Vypracován Benchmarking obvodu obcí s rozšířenou působností III. stupně
• Vypracována strategie kraje pomocí metody BalancedScorecard
• Vypracován a realizován akční plán pomocí metody CAF
• Přijata Místní agenda 21
• Vytvořena nová pracovní místa (poradenská místa)
• Uspořádán seminář v Bruselu
• Absolvována dlouhodobá stáž v Bruselu

V rámci rozpočtu kraje Vysočina - další požadavky - ORR definoval finanční požadavek ve výši 7 mil. Kč na postupné profinancování projektu. Jedná se o částku, která bude v rámci projektu postupně profinancována. Znamená to, že na zvláštní účet kraje (účet projektu) se budou zpětně vracet finanční prostředky spolufinancování státního rozpočtu a strukturálních fondů. Požadovaný příspěvek z ESF bude ve výši 75% rozpočtu projektu (tj. 21 172 256,- Kč vč. DPH) a 12,5% ze státního rozpočtu (tj. 3 528 709,- Kč vč. DPH). Zbývajících 12,5% bude finanční příspěvek kraje Vysočina (3 528 709,- Kč vč. DPH), který nebude refundován. Vzhledem k tomu, že tyto finanční prostředky byly v dalších požadavcích je nezbytné provést rozpočtové opatření a povýšit zvláštní účet k realizaci projektu o částku 7 mil. Kč.

Stanoviska

Ekonomický odbor:
Usnesením č. 338/05/2004/ZK došlo k příslibu financování uvedeného projektu ve výši
3 528 709,- Kč z prostředků kraje Vysočina. Ekonomický odbor souhlasí s převodem prostředků v navrhované výši 7 mil Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet určený k realizaci popsaného projektu s tím, že po ukončení projektu bude částka převedená na zvláštní účet nad rámec krajského spolufinacování (12,5%) vrácena zpět do Fondu strategických rezerv.


Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod částky 7 mil. Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet určený na realizaci projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
Termín 16. 2. 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz