Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-35

ZK-01-2005-35.doc  ZK-01-2005-35pr1.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíZK-01-2005-35
NázevDodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace kraje Správa a údržba silnic Třebíč
Zpracoval F. Vak
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Příspěvková organizace SÚS Třebíč požádala odbor majetkový, aby zajistil u katastrálního úřadu zapsání nemovitého majetku do katastru nemovitostí, který přešel podle zákona
č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí práv a závazků z majetku České republiky a Rozhodnutí ministra dopravy a spojů ze dne 10. 9. 2001 čj. 3796/01-9-KM do vlastnictví kraje Vysočina. Jedná se o stavby: Objekt garáží, Samostatný sklad, Sklad vyjetých olejů, NDN 16 - nadzemní dvouplášťové nádrže na naftu, Sklad posypového materiálu, Ocelokolna OK-067 vybudované v období 1960 až 1985 ČR-Okresní správou silnic investiční výstavbou v areálu organizace v Moravských Budějovicích. V roce 2002 byly tyto stavby zaměřeny geometrickým plánem č. 1766-158/2002 ze dne 24. 11. 2002. Kromě staveb Objektu garáží a Samostatného skladu byly ostatní stavby po ukončení výstavby kolaudovány a všechny zařazeny do účetní evidence uvedené organizace. Proč tyto stavby nebyly zapsány do katastru nemovitostí se OM nepodařilo zjistit.
Tato skutečnost zapříčinila, že uvedený nemovitý majetek podle uvedené právní normy a rozhodnutí přešel do vlastnictví kraje Vysočina, ale katastrální úřad o tom nemohl učinit zápis, protože tyto stavby ke dni přechodu právně neexistovaly (nebyly zapsány na příslušném listu vlastnictví). Tím také nemohly být zřizovací listinou svěřeny do správy PO SÚS Třebíč, přestože jsou touto organizací vedeny v účetní evidenci.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje řešit vzniklou situaci schválením dodatku zřizovací listiny, kterým budou tyto stavby svěřeny do správy příspěvkové organizace s názvem Správa a údržba silnic Třebíč. Dodatek ZL bude katastrálnímu úřadu předložen k zápisu současně se souhlasným prohlášením subjektů, ve kterém současný ředitel SÚS Třebíč, který byl též ředitelem právního předchůdce této organizace a hejtman kraje uvedou a příslušnými listinami doloží zákonné náležitosti, podle kterých k převodu tohoto majetku do vlastnictví kraje došlo. Provedením zápisu do katastru nemovitostí dojde k právnímu narovnání vzniklé situace.
Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek zřizovací listiny SÚS Třebíč.

Stanoviska

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 65 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu
ZK-01-2005-35, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz