Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-81

ZK-01-2005-81.doc  ZK-01-2005-81pr1.doc  ZK-01-2005-81pr2.doc  ZK-01-2005-81pr3.doc  ZK-01-2005-81pr4.doc  ZK-01-2005-81pr5.doc
Číslo materiálu81
Číslo jednacíZK-01-2005-81
NázevZměny ve zřizovacích listinách pedagogicko-psychologických poraden
Zpracoval: Z. Ludvík počet příloh: 5
Předkládá M. Matějková
Počet příloh
Popis problému

Na podzim roku 2004 probíhala kontrola Krajského úřadu kraje Vysočina v Pedagogicko-psychologické poradně Žďár nad Sázavou. Na základě kontroly bylo uloženo OŠMS, aby navrhl zastupitelstvu kraje změnu předmětu činnosti ve zřizovací listině tak, aby přesněji vystihoval hlavní činnost organizace.
Dne 10. 11. 2004 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tento zákon mimo jiné v § 116 nově definuje školská poradenská zařízení, k nimž náleží i pedagogicko-psychologické poradny: "Školská poradenská zařízení zajišťují pro děti, žáky a studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, poskytují odborné speciálněpedagogické a pedagogicko-psychologické služby, preventivně výchovnou péči a napomáhají při volbě vhodného vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání. Školská poradenská zařízení spolupracují s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány a institucemi."

Návrh řešení

OŠMS předkládá zastupitelstvu kraje dodatky zřizovacích listin, kterými se mění zřizovací listiny pedagogicko-psychologických poraden. Předmět činnosti vychází z činností definovaných zákonem.

Stanoviska

Stanovisko OSŘKŽÚ:
Dodatky zřizovacích listin po formální stránce odpovídají doporučenému vzoru.
Stanovisko Rady kraje Vysočina:
Rada kraje projednala materiál na jednání dne 1. 2. 2005 a doporučuje zastupitelstvu kraje schválit dodatky zřizovacích listin.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* dodatek č. 1 zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny, Havlíčkův Brod, Nad Tratí 335 dle materiálu ZK-01-2005-81, př. 1;
* dodatek č. 1 zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny Jihlava dle materiálu ZK-01-2005-81, př. 2;
* dodatek č. 1 zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny Pelhřimov, Pražská 127 dle materiálu ZK-01-2005-81, př. 3;
* dodatek č. 1 zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny Třebíč dle materiálu ZK-01-2005-81, př. 4;
* dodatek č. 1 zřizovací listiny Pedagogicko-psychologické poradny, Žďár nad Sázavou, Veselská 35 dle materiálu ZK-01-2005-81, př. 5.
Odpovědnost OŠMS
Termín do konce února 2005 zaslat dodatky pedagogicko- psychologickým poradnám
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz