Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-88

ZK-01-2005-88.doc  ZK-01-2005-88pr1.xls  ZK-01-2005-88pr2.xls  ZK-01-2005-88pr3,4.xls  ZK-01-2005-88pr5.doc  ZK-01-2005-88pr6.xls  ZK-01-2005-88pr7.doc  ZK-01-2005-88pr8.doc
Číslo materiálu88
Číslo jednacíZK-01-2005-88
NázevFOND VYSOČINY - rozdělení prostředků FV pro rok 2005
Zpracoval D. Vichr
Předkládá J. Hulák
Počet příloh
Popis problému

Obdobně jako v předchozích letech je předkládán zastupitelstvu kraje návrh na schválení finanční alokace Fondu Vysočiny pro rok 2005.
V letech 2002 až 2004 byla struktura finančního rámce FV určena podle členění Programu rozvoje kraje Vysočina (dále PRK) a to do úrovně dílčích cílů (výjimkou byl dílčí cíl 2.4, kde byla finanční alokace rozdělena ještě do úrovně obou opatření 2.4.1 a 2.4.2). Tyto dílčí cíle byly naplněny finančními prostředky dle procentuálního klíče, který určoval míru významnosti cíle pro krajskou regionální politiku (příloha č.1 ukazuje přehled alokací FV za roky 2002-2004 a popisuje jejich sestavení). Příloha č.2 ukazuje vývoj prostředků ve FV v jednotlivých dílčích cílech za předchozí tři roky.
V příloze č.8 je graficky znázorněn přehled vyhlášených grantových programů v rámci Fondu Vysočiny dle výše objemu a to za dílčí cíle PRKu v jednotlivých letech.

Příděl nových prostředků do Fondu Vysočiny z krajského rozpočtu:
rok 2002: 81,4 mil. Kč
rok 2003: 120,0 mil. Kč
rok 2004: 4,0 mil. Kč

Nerozdělené zůstatky aktuálně činí 17 396 296 Kč a připočtemi-li k tomu vratky z přidělených dotací z předchozích let, které eviduje odbor ekonomický, je disponibilní zůstatek ve FV k 31.12. 2004 ve výši 21 595 123 Kč.

Návrh řešení

V roce 2005 doporučujeme strukturu finančního rámce zachovat v členění hlavních a dílčích cílů PRKu - PRK zahrnuje všechny oblasti, do nichž může rozvojová pomoc kraje směřovat a vyhlášením grantových programů dochází k naplňování aktivit v jednotlivých dílčích cílech a opatřeních PRKu. Zůstatky z jednotlivých dílčích cílů navrhujeme povýšit o částku 60 000 000 Kč, a tyto souhrnné prostředky ve výši 81 595 123 Kč navrhujeme nově přerozdělit mezi dílčími cíli PRKu.

Odbory krajského úřadu zpracovaly návrh na vyhlášení celkem 48 grantových programů v souhrnné výši 112,425 mil. Kč (přehled těchto GP ukazuje příloha č.3). Po provedení revize těchto záměrů a to zejména v tom smyslu zda nedochází k dublování finanční pomoci na realizaci projektů i z jiných zdrojů (stát, EU apod.) než z FV, došlo ke snížení navrhovaných GP na 41 s požadavkem na 94,525 mil. Kč (příloha č.4). Jednotlivé odbory úřadu zpracovaly k těmto navrhovaným grantovým programům komentáře (příloha č.5).

Na základě navrhovaných grantových programů a s přihlédnutím k procentuálnímu rozložení prostředků ve FV v předchozích letech vč. jejich následného čerpání prostřednictvím vyhlášených grantových programů je navrženo schválit alokaci Fondu Vysočiny pro rok 2005 dle přílohy č.6. Totéž rozdělení ukazuje i "pavouk" dle dílčích cílů PRK - příloha č. 7.

Stanoviska

Stanovisko odboru ekonomického:
Ve Fondu Vysočiny je k 31.12. 2004 zůstatek ve výši 21 595 tis. Kč a ve Fondu strategických rezerv je disponibilní zůstatek 239 982 tis. Kč. Prostředky Fondu strategických rezerv mohou být v roce 2005 ještě povýšeny o vratky půjček poskytnutých v roce 2004 nemocnicím
a o případný převod nerozdělené části přebytku hospodaření z roku 2004.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* poměrné rozdělení prostředků Fondu Vysočiny pro rok 2005 dle materiálu
ZK-01-2005-88, př. 6;
* převod částky 60 000 tis. Kč z Fondu strategických rezerv do Fondu Vysočiny.
Odpovědnost J. Hulák, odbor ekonomický, garanti GP
Termín 15. 2. 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz