Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-11

ZK-01-2005-11.doc  ZK-01-2005-11pr1.doc  ZK-01-2005-11pr2.doc
Číslo materiálu11
Číslo jednacíZK-01-2005-11
NázevFinancování projektu ROWANet
Zpracoval P. Pavlinec
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Dne 29.6.2004 byl usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č.160/3/2004/ZK (příloha č. 1., bod 1) schválen záměr realizace projektu krajské páteřní sítě ROWANet za předpokladu schválení podpory ze SROP v roce 2004.
Rozhodnutím Regionální rady regionu soudržnosti NUTS2 Jihovýchod dne 6.10.2004 byl projekt ROWANet doporučen ke spolufinancování ze SROP.
Rozhodnutím ministra pro místní rozvoj č. 259/2004 ze dne 23. prosince 2004 byl projekt ROWANet doporučen k financování (viz. příloha č.2)
Smlouva s řídícím orgánem SROP je v tuto chvíli předmětem konečných úprav na straně řídícího orgánu (MMR) s tím, že po dokončení těchto úprav bude zaslána Vysočině k podpisu a předložena Radě kraje Vysočina ke schválení.
Usnesením Rady kraje Vysočina č. 1175/32/2004/RK (př. 1, bod 2) ze dne 14.9.2004 byla vyhlášena veřejná zakázka na stěžejní část projektu - trasy optických sítí. Usnesením Rady kraje Vysočina č. 1529/39/2004/RK (př. 1, bod 3) ze dne 14.12.2004 byl schváleno přidělení veřejné zakázky "Výběr dodavatele optických vláken pro projekt krajské páteřní sítě ROWANet" dodavatelům s nejvýhodnějšími nabídkami na jednotlivé úseky trasy Moravské Budějovice - Bystřice nad Pernštejnem v celkové výši 26 336 616 Kč.
Tato veřejná zakázka byla realizována plně v souladu se zákonem č. 40/2004 o veřejných zakázkách, oproti plánovanému rozpočtu v projektu došlo ke zvýšení nákladů na optickou trasu z 20 800 000 Kč. o 5 536 616 Kč. Faktem zůstává, že kalkulace rozpočtu projektu v rámci studie proveditelnosti byla provedena pro minimální počet vláken (dvě), avšak v nabídce dodavatelů byl počet vláken dvojnásobně, resp. trojnásobně zvýšen. To znamená, že v úseku Moravské Budějovice - Havlíčkův Brod se kraj Vysočina stane majitelem čtyř optických vláken a v úseku Šlapanov/ Šachotín - Bystřice nad Pernštejnem dokonce šesti optických vláken. Na takové síti bude možné provozovat větší množství služeb organizacím veřejné správy v regionu a po uplynutí pěti let (lhůta udržitelnosti projektu dle požadavků SROP) bude možné s vlákny navíc libovolně nakládat (pronájem, výměna za jinou trasu, prodej) přičemž původní koncept sítě o dvou vláknech zůstane zachován.
Realizace projektu bude pokračovat dle schváleného plánu nákupem aktivních a pasivních prvků, realizací PIAP (míst s veřejně přístupným internetem) a realizací propagačních akcí na podporu projektu.
Nutnou podmínkou pro realizaci prvních prací na projektu a podpisu smluv o dílo je uvolnění finančních prostředků žadatele, t.j. kraje Vysočina.

Návrh řešení

Dle instrukcí pro žadatele podpory ze SROP byl zřízen samostatný účet projektu ROWANet. Přes tento účet budou realizovány veškeré platby v projektu a následně po dokončení sítě budou výdaje proplaceny z prostředků SROP do výše 45% původního požadovaného rozpočtu, t.j. 13 095 tis Kč. Kromě toho bude v projektu zřízen čerpací účet u České spořitelny a.s., na který bude převedeno 10% uznatelných nákladů projektu z původního požadovaného rozpočtu, tj. 2 910 tis Kč z prostředků státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že jde o projekt jednoetapový, výdaje budou hrazeny krajem Vysočina v plné výši, po ukončení projektu v prosinci 2005 bude kraji Vysočina přiznán příspěvek ze SROP resp. státního rozpočtu.
Z tohoto důvodu je nezbytné, aby realizátor projektu (odbor informatiky) disponoval prostředky na úhradu nákladů projektu. Po výše zmíněném navýšení rozpočtu o 5 536 616 Kč je celková výše rozpočtu projektu 34 637 000 Kč s tím, že příspěvek ze SROP a státního rozpočtu bude činit celkem 16 005 tis Kč.
Dne 1.2.2005 Rada kraje Vysočina svým usnesením č. 0168/06/2005/RK doporučila Zastupitelstvu kraje Vysočina schválit převod finančních prostředků v celkové výši 34 637 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet určený na realizaci projektu ROWANet.

Stanoviska

Odbor ekonomický:
Ekonomický odbor souhlasí s převodem prostředků v navrhované výši 34 637 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet určený k realizaci projektu ROWANet s tím, že po jeho ukončení bude částka převedená nad rámec krajského spolufinancování
(16 005 tis. Kč) vrácena zpět do Fondu strategických rezerv.
Odbor regionálního rozvoje:
Nemá k návrhu připomínky. Návrh je v souladu s pravidly SROP.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
převod finančních prostředků v celkové výši 34 637 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet určený na realizaci projektu ROWANet.
Odpovědnost odbor informatiky, ekonomický
Termín únor 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz