Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-84

ZK-01-2005-84.doc  ZK-01-2005-84pr1.xls  ZK-01-2005-84pr2.xls
Číslo materiálu84
Číslo jednacíZK-01-2005-84
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví pro rok 2005 - rozdělení a použití kapitálových výdajů dle usnesení č. 430/08/2004/ZK
Zpracoval D. Buřičová, J. Koten
Předkládá P. Hájek
Počet příloh
Popis problému

V rámci kapitálových výdajů ve zdravotnictví jsou schváleny pro rok 2005 prostředky ve výši 112 435 tis. Kč pro zdravotnická zařízení. Tato částka je zdrojově kryta daňovými příjmy kraje ve výši 74 010 tis. Kč dále částkou 38 425 tis. Kč na rekonstrukci stravovacího provozu v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, která byla převedena z roku 2004.
Zastupitelstvo kraje si vyhradilo dodatečně schválit rozdělení prostředků ve výši
74 010 tis. Kč pro jednotlivé nemocnice.
Návrh rozdělení dle materiálu ZK-01-2005-84, př. 1 Rozdělení schválené částky kapitálových výdajů dle usnes. č. 430/08/2004/ZK, byl projednán a upraven dne 20. 1. 2005 na společné schůzce se zástupci nemocnic. Součástí projednání byl materiál ZK-01-2005-84, př. 2 Porovnání výše dotace nemocnic v letech 2004 a 2005.

Návrh řešení

Navrhujeme zastupitelstvu schválit rozdělení kapitálových výdajů dle materiálu
ZK-01-2005-84, př. 1. Rozdělení umožňuje financovat nezbytné investiční akce ve zdravotnických zařízeních. Rozdílnost rozdělení navazuje na investiční prostředky poskytnuté nemocnicím mimo dotaci z nájemného v předchozím roce. V materiálu ZK-01-2005-84, př. 2. je pro přehled vyčísleno konečné saldo každé nemocnice za roky 2004 a 2005 vzhledem k výši prostředků, které by nemocnice obdržely v případě, že by prostředky byly rozdělovány dle tržeb.

Stanoviska

Rada kraje na jednání dne 1. 2. 2005 usnesením č. 0171/06/2005/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit rozdělení a věcné použití kapitálových výdajů v celkové výši 74.010 tis. Kč pro jednotlivá zdravotnická zařízení.


Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* rozdělení a věcné použití kapitálových výdajů v celkové výši 74.010 tis. Kč pro jednotlivá zdravotnická zařízení dle materiálu ZK-01-2005-84, př. 1;
* v rámci výdajové části rozpočtu kapitoly Zdravotnictví u § 3522 - Ostatní nemocnice zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 56.211 tis. Kč a zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 17.049 tis. Kč, u § 3529 - Ostatní ústavní péče zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 400 tis. Kč
a u § 3533 - Zdravotnická záchranná služba zvýšení položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 350 tis. Kč při současném snížení
§ 3522 - Ostatní nemocnice položka 6901 - Rezervy kapitálových výdajů ve výši
74.010 tis. Kč v rozpise dle materiálu ZK-01-2005-84, př. 1.
Odpovědnost ředitelé zdravotnických zařízení kraje Vysočina, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, ekonomický odbor
Termín 28. 2. 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz