Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-47

ZK-01-2005-47.doc  ZK-01-2005-47pr1.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíZK-01-2005-47
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Rozsochatec, zrušení usnesení 170/03/2004/ZK
Zpracoval Z . Maštera
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Zastupitelstvo kraje usnesením 170/03/2004/ZK schválilo darování dle geometrických plánů č. 233-680/2002, 236-121/2003 a 239-315/2003 pozemků par. č. 1183/1-ost. pl., ost. kom. o výměře 318 m2, 1183/2-ost. pl., ost. kom. o výměře 58 m2, 1183/3-ost. pl., ost. kom. o výměře 272 m2, 1183/7-ost. pl., ost. kom. o výměře 7 m2, 1183/8-ost. pl., ost. kom. o výměře 106 m2, 1184/3-ost. pl., ost. kom. o výměře 28 m2 a 603/12-ost. pl., ost. kom. o výměře 1m2, vše v k. ú. a obci Rozsochatec, obci Rozsochatec. Stejným usnesením byl schválen dodatek č. 34 zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, kterým byly uvedené pozemky vyjmuty ze správy organizace.
Jedná se pozemky ve vlastnictví kraje zastavěné chodníkem. Podkladem pro majetkoprávní vypořádání pozemků pod stavbou byly geometrické plány vyhotovené na základě objednávky obce Rozsochatec.
Katastrální úřad při řízení o zápisu práv do katastru nemovitostí vyplývajících z darovací smlouvy zjistil, že pozemek par. č. 1183/8 je dle jiného geometrického plánu součástí pozemku par. č. 1183/3. Tento stav je způsoben tím, že obec postupně objednávala zaměření jednotlivých částí chodníků a dva z předložených geometrických plánů zaměřily stejný úsek chodníků s různým číslováním oddělovaných pozemkových parcel. Účastníci darovací smlouvy vzali zpět návrh na vklad vlastnického práva dle této darovací smlouvy.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje zrušit usnesení 170/03/2004/ZK a schválit darování pozemků obci Rozsochatec dle skutečného rozsahu zastavění chodníky při odstranění duplicity geometrických plánů. Změna spočívá ve vypuštění pozemku par. č. 1183/8-ost. pl., ost. kom. o výměře 106 m2 dle geometrického plánu č. 236-121/2003 z usnesení. Tento geometrický plán nebude vložen do katastru nemovitostí, výměra pozemku je obsažena v nově vytvořeném pozemku par. č. 1183/3. Ve stejném rozsahu bude změněn i rozsah pozemků vyjímaných ze správy příspěvkové organizace v dodatku zřizovací listiny.
Návrh usnesení předpokládá zrušit usnesení 170/03/2004/ZK, schválit darování pozemků obci a dodatku zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, kterým se upraví rozsah nemovitého majetku svěřeného do správy organizace.

Stanoviska

Rada kraje usnesením 0015/01/2005/RK doporučila zastupitelstvu kraje
* zrušit usnesení 170/03/2004/ZK;
* schválit darování dle geometrických plánů č. 233-680/2002, a 239-315/2003 pozemků par. č. 1183/1-ost. pl., ost. kom. o výměře 318 m2, 1183/2-ost. pl., ost. kom. o výměře 58 m2, 1183/3-ost. pl., ost. kom. o výměře 272 m2, 1183/7-ost. pl., ost. kom. o výměře 7 m2, 1184/3-ost. pl., ost. kom. o výměře 28 m2 a 603/12-ost. pl., ost. kom. o výměře 1m2, vše v k. ú. a obci Rozsochatec, obci Rozsochatec;
* schválit dodatek č. 34 zřizovací listiny SÚS Havlíčkův Brod, kterým se darované pozemky vyjmou ze správy příspěvkové organizace.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
ruší
usnesení 170/03/2004/ZK a
schvaluje
* darování dle geometrických plánů č. 233-680/2002, a 239-315/2003 pozemků par. č. 1183/1-ost. pl., ost. kom. o výměře 318 m2, 1183/2-ost. pl., ost. kom. o výměře 58 m2, 1183/3-ost. pl., ost. kom. o výměře 272 m2, 1183/7-ost. pl., ost. kom. o výměře 7 m2, 1184/3-ost. pl., ost. kom. o výměře 28 m2 a 603/12-ost. pl., ost. kom. o výměře 1m2, vše v k. ú. a obci Rozsochatec do vlastnictví obce Rozsochatec;
* dodatek č. 34 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu
ZK-01-2005-47 př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz