Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-19

ZK-01-2005-19.doc  ZK-01-2005-19pr1.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíZK-01-2005-19
NázevDarování pozemku v k .ú. a obci Štěpkov
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Obec Štěpkov zrealizovala na základě platného stavebního povolení stavbu chodníku. Dle technické dokumentace se tato stavba neměla dotknout pozemků ve vlastnictví kraje.
Po dokončení stavby nechala obec zaměřit stavbu geometrickým plánem č. 151-150/2004, který prokázal, že stavba chodníku zasahuje 4 m2 do pozemku par. č. 127 v k. ú. a obci Štěpkov. Tento pozemek je v majetku kraje na základě zákona 157/2000 Sb. a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a byl svěřen do správy organizace s názvem Správa a údržba silnic Třebíč. Geometrický plán současně oddělil zastavěnou část pozemku z původního pozemku par. č. 127 jako par. č. 127/2.
Rada kraje usnesením 1403/37/2004/RK vyslovila souhlas se stavbou části chodníku na pozemku ve vlastnictví kraje par. č. 127/2 dle geom. plánu č. 151-150/2004 v k. ú. a obci Štěpkov.
Záměr darování tohoto pozemku byl zveřejněn na úřední desce kraje Vysočina od 10. 1. 2005 do 10. 2. 2005.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje pozemek par. č. 127/2 v k. ú. Štěpkov, který byl chodníkem zastavěn, darovat do vlastnictví obce Štěpkov, aby tak došlo ke sjednocení vlastníka stavby a vlastníka pozemku. Návrh na darování pozemku je v souladu s Čl. II Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - obec pozemek využila pro veřejně prospěšnou stavbu.
Návrh usnesení předpokládá schválit darování pozemku obci a dodatku zřizovací listiny, kterým bude pozemek vyjmut ze správy organizace.

Stanoviska

Rada kraje usnesením 0010/01/2005/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit darování pozemku par. č. 127/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2 v k. ú. a obci Štěpkov dle geometrického plánu č. 151-150/2004 obci Štěpkov.
Souhlasné stanovisko SÚS Třebíč ze dne 21. 10. 2004.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s darováním pozemku.


Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* darování pozemku par. č. 127/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 4 m2
v k. ú. a obci Štěpkov dle geometrického plánu č. 151-150/2004 obci Štěpkov;
* dodatek č. 64 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu
ZK-01-2005-19, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín duben 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz