Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-76

ZK-01-2005-76.doc  ZK-01-2005-76pr1.tif  ZK-01-2005-76pr2.tif
Číslo materiálu76
Číslo jednacíZK-01-2005-76
NázevDotace z rozpočtu kraje městu Třebíč na pořízení 45 divadelních křesel
Zpracoval: H. Kubíček, K. Lisá
Předkládá M. Matějková
Počet příloh
Popis problému

Město Třebíč, zastoupené starostou Milošem Maškem, požádalo kraj Vysočina o poskytnutí příspěvku na dostavbu divadla ve výši 18 mil. Kč z přebytku hospodaření minulého roku (příloha č. 1 tohoto materiálu).
Výstavba víceúčelového kulturního zařízení byla zahájena v roce 1990, v roce 1993 byl rozestavěný objekt divadla převeden z vlastnictví Okresního úřadu Třebíč do majetku města Třebíč a jeho část A částečně dokončena. V roce 1999 rozhodlo Zastupitelstvo města Třebíče o dokončení části B tohoto objektu, která je koncipována především jako divadelní sál. Přestože každoročně jsou vynakládány značné finanční prostředky na dokončení stavby (příloha č. 2 tohoto materiálu), k zahájení provozu divadla stále chybí 18 mil. Kč na pořízení ozvučovaní, osvětlovací, tlumočnické techniky a vybavení mobiliářem a 3,5 mil. Kč na pořízení divadelních křesel (kapacita divadelních křesel - 525 kusů, cena pořízení jednoho divadelního křesla činí 6 615 Kč).
Jednou z forem finanční pomoci měst, obcí a významných podnikatelů regionu je příspěvek na pořízení divadelních křesel nebo-li koupě určitého počtu těchto křesel. Odbor kultury a památkové péče proto doporučuje zvolit formu finanční pomoci, která je uplatňována v regionu a přispět na dostavbu kulturního zařízení v Třebíči dotací na pořízení 45 divadelních křesel a tím podpořit rozvoj kultury v kraji Vysočina.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že žadatelem je město Třebíč, je návrh na přidělení dotace v souladu s § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, předkládán ke schválení zastupitelstvu kraje.

Stanoviska

Rada kraje usnesením č. 0167/06/2005/RK ze dne 1. 2. 2005 doporučuje zastupitelstvu kraje schválit dotaci městu Třebíč ve výši 298 000 Kč na pořízení 45 kusů divadelních křesel a povýšení rozpočtu kapitoly Kultura (ORJ 4000, § 3311) o částku 298 000 Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.), položky nespecifikovaná rezerva o tuto částku.

Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením.


Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* dotaci městu Třebíč ve výši 298 000 Kč na pořízení 45 kusů divadelních křesel;
* povýšení rozpočtu kapitoly Kultura (ORJ 4000, § 3311) o částku 298 000 Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje (§ 6409 Ostatní činnosti j. n.), položky nespecifikovaná rezerva o tuto částku.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
Termín únor 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz