Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-83

ZK-01-2005-83.doc
Číslo materiálu83
Číslo jednacíZK-01-2005-83
NázevNávrh rozpočtového opatření na rok 2005 - investiční dotace pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci
Zpracoval J. Koten
Předkládá P. Hájek
Počet příloh
Popis problému

Krajem Vysočina byl prodán majetek pronajatý Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci. Majetek dle usnesení zastupitelstva 098/02/2004 byl prodán JUDr. Hrbáčkové za
3 510 000 Kč a Třebíčské tepelné společnosti s.r.o. za 4 520 000 Kč.
Jednalo se o nemovitý majetek - budova občanské vybavenosti čp. 764 na pozemku st.par. č. 1996 a pozemky par. č. 1996 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 185 m2 a par. č. 909/15 zahrada o výměře 164 m2 v k. ú. a obci Třebíč a budova technické vybavenosti čp. 989 na pozemku st. par. č 5782 a pozemky st. par. č. 5782 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
463 m2 na par. č. 1805/15 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 571 m2,
par. č. 1805/17 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 541 m2 a par. č. 1805/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 80 m2 v k.ú. a obci Třebíč.
Před realizací prodeje nemovitého majetku kraje, který navrhla a v počáteční fázi připravila nemocnice, bylo při jednáních zástupci kraje deklarováno, že v případě schválení zastupitelstvem kraje, je možné snížení pronajímaných prostor nemocnici v některých případech kompenzovat účelovou dotací do výše prostředků získaných krajem při tomto prodeji. Vrácení prostředků zpátky do místa jejich vzniku formou jednorázové pomoci ze strany kraje bylo podmiňováno využitím výhradně na nezbytnou a zastupitelstvem podporovanou investiční akci. Dalším předpokladem schválení takovéto účelové dotace na investici pro nemocnici bylo plné využití prostředků z dotace z nájemného na investiční akce.

Návrh řešení

S ohledem na celkovou cenu veřejné zakázky (technologie + stavba) na "Rekonstrukci stravovacího provozu Nemocnice Třebíč", která činí celkem 67 724 tis. Kč, s ohledem na plné zapojení dotace z nájemného na investice a nezbytnost dokončení této akce, doporučujeme, aby prostředky získané prodejem nemovitostí byly použity v místě svého vzniku na financování této investice.
Čistý výnos z prodeje uvedených nemovitostí po odečtení nákladů spojených s realizací prodeje a daňové povinnosti prodávajícího je 7 743 tis. Kč.

Stanoviska

Usnesení č. 0144/05/2005/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje Vysočina schválit zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Zdravotnictví na rok 2005, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o investiční prostředky ve výši 7 743 tis. Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva ve stejném objemu
7 743 tis. Kč na financování investiční akce "Rekonstrukce stravovacího provozu Nemocnice Třebíč".

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
zvýšení rozpočtu výdajů kapitoly Zdravotnictví na rok 2005, § 3522 - Ostatní nemocnice, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o investiční prostředky ve výši 7 743 tis. Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva ve stejném objemu 7 743 tis. Kč na financování investiční akce "Rekonstrukce stravovacího provozu Nemocnice Třebíč".
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 30. 6. 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz