Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-22

ZK-01-2005-22.doc  ZK-01-2005-22pr1.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíZK-01-2005-22
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Výčapy
Zpracoval: Z. Maštera
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Kraj Vysočina je na základě zákona 157/2000 Sb. a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 vlastníkem pozemku par. č. 1081 v k. ú. Výčepy u silnice č. III/36068.
Na kraj se obrátila obec Výčapy se žádostí o souhlas se stavbou chodníku na části tohoto pozemku. Rada kraje usnesením č. 0653/18/2004/RK vyslovila souhlas se stavbou chodníku na tomto pozemku a schválila zveřejnění záměru darování části pozemku obci.. Záměr darování těchto pozemků byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu od 31. 5. 2004 do 2. 7. 2004, námitky ani jiné návrhy k tomuto převodu nebyly předloženy
Obec Výčapy dokončila výstavbu chodníku a předložila geom. plán č. 422-58/2004, který z pozemku par. č. 1081 v k. ú. Výčapy odměřil pozemky par. č. 1081/4-ost. pl. ost. kom. o výměře 194 m2 a 1081/5-ost. pl. ost. kom. o výměře 29 m2 , které byly chodníkem zastavěny.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje darovat nově odměřený pozemky par. č. 1081/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 194 m2 a 1081/5 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře
29 m2 v k. ú. a obci Výčapy obci Výčapy ve smyslu čl. II. Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina z důvodu veřejného zájmu (sjednocení vlastnictví stavby a pozemku). Stavbou chodníku se zlepšila dopravní situace pro pěší u silnice III/36068.
Návrh usnesení předpokládá schválení darování pozemků a dodatku Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč, kterým bude upraven rozsah spravovaného majetku v důsledku uzavření darovací smlouvy.

Stanoviska

Rada kraje usnesením č. 0653/18/2004/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit darování chodníkem zastavěné části pozemku par. č. 1081 v k. ú. a obci Výčapy do vlastnictví obce Výčapy.
Se stavbou vyjádřila souhlas SÚS Třebíč dne 7. 5. 2004.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* darování pozemků par. č. 1081/4 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 194 m2 a 1081/5 ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 29 m2 v k. ú. a obci Výčapy dle geometrického plánu č. 422-58/2004 do vlastnictví obce Výčepy;
* Dodatek č. 61 Zřizovací listiny SÚS Třebíč dle materiálu ZK-01-2005-22, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz