Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-25

ZK-01-2005-25.doc  ZK-01-2005-25pr1.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíZK-01-2005-25
NázevProdej pozemku pro stavbu chodníku v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Na kraj Vysočinu se obrátil pan Zdeněk Koreček, bytem Molákova 598/8 Praha 8 se žádostí o vyjádření ke stavbě chodníků před domy č.p. 125 a 130 v obci Nová Ves u Chotěboře, které hodlá vystavět na své vlastní náklady. Protože chodníky mají být postaveny na pozemku
par. č. 2063 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře, který je ve vlastnictví kraje Vysočina a protože Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod, jako majetkový správce tohoto pozemku se stavbou chodníku, který bude postaven mimo stávající vozovku souhlasila, navrhl odbor majetkový žadateli odprodej požadované části pozemku k výstavbě těchto chodníků. Žadatel s odkupem souhlasí s tím, že jak vyhotovení GP, tak i odborný cenový posudek sám zaplatí.
Žadatel předložil GP č. 250-477/2004, kterým byl z pozemku par. č. 2063 ost. pl. silnice o výměře 25 924 m2 oddělen pozemek označený par. č. 2063/12 - ost. pl. silnice o výměře 254 m2, určený k prodeji na stavbu chodníku.
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce krajského úřadu od 8. 9. 2004 do 11. 10. 2004. Připomínky k tomuto záměru nebyly doručeny.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že kupující výstavbou chodníku bude částečně řešit i situaci chodců u silnice II/345, doporučuje OM prodat žadateli pozemek par. č. 2063/12 v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře za cenu stanovenou odborným cenovým posudkem v místě a čase obvyklou. Na prodej pozemku par. č. 2063/12 v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře byl v roce 2004 vypracován odborný cenový posudek, kterým byla cena uvedeného pozemku dle oceňovací vyhlášky stanovena na 12.700,- Kč (vzhledem ke změně oceňovacího předpisu je cena úřední v současné době cca 5 300,- Kč) a cena v místě a čase obvyklá byla tímto cenovým posudkem stanovena na 10.160,- Kč.
Návrh na prodej pozemku formou přímého prodeje předem vybranému zájemci je v souladu se Čl. II odst. (3) Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - okruh zájemců o pozemek je omezen jeho charakterem, jedná se o pozemek před nemovitostmi ve vlastnictví žadatele.
Návrh usnesení předpokládá schválit prodej pozemku žadateli a dodatku zřizovací listiny, kterým bude pozemek vyjmut ze správy organizace.

Stanoviska

Rada kraje usnesením 0958/27/2004/RK doporučila zastupitelstvu kraje souhlasit s odprodejem části pozemku par. č. 2063 v k. ú. a obci Nová Ves u Chotěboře, potřebného pro výstavbu chodníků před domy č. p. 125 a 130 v této obci dle geometrického plánu a odborného cenového posudku, vyhotovených na náklady pana Zdeňka Korečka, bytem Molákova 598/8, Praha 8 jako žadatele.
Souhlas SÚS Havlíčkův Brod.
MěÚ v Chotěboři, odbor dopravy a silničního hospodářství - bez připomínek.
Souhlas obce Nová Ves u Chotěboře s prodejem ze dne 13. 12. 2004.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* prodej pozemku par. č. 2063/12 - ost. pl., ost . komunikace o výměře 254 m2 v k. ú. Nová Ves u Chotěboře zaměřeného GP č. 250-477/2004 Zdeňku Korečkovi, bytem Molákova 598/8 Praha 8, za 10.160,- Kč;
* dodatek č. 57 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu
ZK-01-2005-25, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín duben 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz