Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-82

ZK-01-2005-82.doc  ZK-01-2005-82pr1.doc  ZK-01-2005-82pr2.doc
Číslo materiálu82
Číslo jednacíZK-01-2005-82
NázevEKO-KOM, a. s. - Dodatek č. 1 Smlouvy o řešení pilotního projektu
Zpracoval E. Navrátilová, P. Bendová
Předkládá P. Hájek
Počet příloh
Popis problému

Smlouva o řešení pilotního projektu se společností EKO-KOM a.s. byla schválena Radou kraje Vysočina dne 18. 5. 2004 usnesením č. 632/2004/17 : Rada kraje schvaluje uzavření "Smlouvy o řešení pilotního projektu" se společností EKO-KOM,a.s., dle materiálů
RK-17-2004-62 upr1, př. 1upr1, 2.
Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Pilotní projekt bude každoročně inovován dodatkem ke smlouvě.
Kraj Vysočina zpracoval v samostatné působnosti Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina. Z tohoto plánu vyplývají povinnosti o naplňování cílů v třídění odpadů a omezování skládkování. Stejným cílem je svázána také autorizovaná společnost EKO-KOM a.s., jíž ze zákona č. 477/2001 Sb., o obalech vyplývají povinnosti v oblasti třídění využitelných složek komunálního odpadu.

Návrh řešení

Z důvodů společných cílů kraje Vysočina a společnosti EKO-KOM a.s. vznikl společný projekt, který je předmětem schválení Radou kraje Vysočina. EKO-KOM a.s. se zavazuje, že v rámci projektu poskytne finanční hotovost ve výši 4.850.000,- Kč. Tato finanční hotovost může být použita výhradně na aktivity, které souvisí s odpadovým hospodářstvím a jsou popsány v projektu, který je přílohou smlouvy. V rámci projektu budou financovány tyto aktivity:
1) Technická podpora systému odděleného sběru využitelné složky komunálního odpadu a obalového odpadu na území kraje Vysočina
2) Zahájení komunikační kampaně
3) Školení pracovníků obcí s rozšířenou působností
4) Návrh realizace integrovaného systému tříděného sběru využitelných složek komunálních odpadů v obcích
5) Zpracování informací o nakládání s využitelnými odpady do GIS
Projekt bude realizován v roce 2005.

Stanoviska

Schválení Dodatku smlouvy je v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů v kompetenci Rady kraje Vysočina. Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu však doporučuje, aby smlouva byla předložena, tak jak je navrženo v usnesení, Zastupitelstvu kraje na vědomí. Důvodem k tomuto kroku je smluvní závazek kraje Vysočina poskytnout určité plnění prostřednictvím Fondu Vysočiny. V případě, že by Zastupitelstvo kraje Vysočina neschválilo smlouvou předpokládaný grantový program, kraj by nebyl schopen dostát svým smluvním závazkům.
Usnesením 0112/04/2005/RK rada kraje
doporučila zastupitelstvu kraje vzít na vědomí uzavření "Dodatku č.1 Smlouvy o řešení pilotního projektu" se společností EKO-KOM, a. s., dle materiálů RK-04-2005-31, př. 1, 2.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
uzavření "Dodatku č.1 Smlouvy o řešení pilotního projektu" se společností EKO-KOM, a. s., dle materiálů ZK-01-2005-82, př. 1, př. 2.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 15. 2. 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz