Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-09

ZK-01-2005-09.doc  ZK-01-2005-09pr1.xls  ZK-01-2005-09pr2.xls
Číslo materiálu09
Číslo jednacíZK-01-2005-09
NázevFinanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2005 - materiál pro informaci členům Zastupitelstva kraje Vysočina
Zpracoval9 Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2005 - materiál pro informaci členům Zastupitelstva kraje Vysočina pro: jednání zastupitelstva kraje č. 1/2005 dne 15. 2. 2005 počet stran: 1 zpracovaly: M. Chvátalová, J. Toman
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Dotace ze státního rozpočtu České republiky jsou obcím poskytovány dle § 19 zákona č. 218/2000 Sb. (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších změn a doplňků prostřednictvím krajů, v jejichž obvodu příslušné obce leží, pokud není zákonem stanoveno jinak. Uvedenou činnost kraje vykonávají v přenesené působnosti.
Dne 15. prosince 2004 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR zákon č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005. Součástí zákona o státním rozpočtu jsou i finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích a příspěvek na výkon státní správy obcím s rozšířenou působností.
V kraji Vysočina je finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům obcí na rok 2005 stanoven ve výši 763 565 tis. Kč v předepsané struktuře dotací (dotace na domovy důchodců -
36 398 tis. Kč, dotace na ústavy sociální péče - 5 167 tis. Kč, příspěvek na školství -
81 000 tis. Kč, příspěvek na výkon státní správy - 131 000 tis. Kč, dotace na dávky sociální péče - 510 000 tis. Kč) a příspěvek na výkon stání správy obcím s rozšířenou působností ve výši 241 979 tis. Kč. Celková výše souhrnného finančního vztahu státního rozpočtu pro obce kraje Vysočina na rok 2005 představuje částku 1 005 544 tis. Kč. V přidělené dotaci jsou zohledněny změny hranic kraje Vysočina od 1. 1. 2005 v souvislosti s přechodem některých obcí do území Jihomoravského kraje.
Návrh řešení

Ekonomický odbor provedl rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina podle jednotlivých dotačních titulů na základě stanovených kritérií a propočtových ukazatelů pro alokaci dotací a příspěvků na rok 2005. Rozpis těchto dotačních titulů byl obcím písemně oznámen v polovině měsíce ledna 2005 a v průběhu roku jim budou postupně uvolňovány jednotlivé dotace.
Stanoviska

Rada kraje doporučila usnesením 0126/05/2005/RK zastupitelstvu kraje vzít rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2005 na vědomí.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
rozpis finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtům obcí kraje Vysočina na rok 2005 dle materiálu ZK-01-2005-09, př. 1.
Odpovědnost ekonomický odbor
Termín průběžné uvolňování dotací
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz