Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-59

ZK-01-2005-59.doc  ZK-01-2005-59pr1.doc  ZK-01-2005-59pr2.doc  ZK-01-2005-59pr3.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíZK-01-2005-59
NázevÚzemní energetická koncepce kraje Vysočina
Zpracoval V. Novák, V. Kotrbová
Předkládá M. Černá
Počet příloh
Popis problému

Kraj Vysočina má podle §4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií povinnost zpracovat územní energetickou koncepci, a to do 1. 1. 2006. Obsah územních energetických koncepcí upravuje Nařízení vlády č. 195/2001 Sb., kterým se stanoví podrobnosti o obsahu územní energetické koncepce.
Na svém zasedání dne 30. 10. 2003 Rada kraje Vysočina (dále jen "RK") uložila odboru regionálního rozvoje (dále jen "ORR") zajistit realizaci veřejné zakázky na zhotovitele Územní energetické zakázky kraje Vysočina (dále jen "ÚEK") (usnesení č. 1118/35/2003/RK).
Dne 9. 12. 2003 RK rozhodla, že nejvhodnější nabídkou podanou ve veřejné soutěži na zhotovitele ÚEK je nabídka podaná uchazečem CityPlan, spol. s r.o. (č. usnesení 1354/40/2003/RK).
Smlouva o dílo na vypracování ÚEK (dále jen "smlouva") byla s firmou CityPlan uzavřena 23. 1. 2004, přičemž smlouva byla RK schválena na jejím zasedání 20. 1. 2004 (č. usnesení 0064/03/2004/RK). Smluvní cena díla činila 840 000,-Kč.

Návrh řešení

ÚEK byla zpracovávána od ledna 2004 do září 2004. Práce byla rozdělena na čtyři etapy, přičemž každá byla připomínkována Řídícím výborem pro "Územní energetickou koncepci a koncepci snižování emisí a imisí znečišťujících látek kraje Vysočina" (dále jen "řídící výbor"). Řídící výbor byl jmenován Státním fondem životního prostředí (dále jen "SFŽP") v souvislosti s finanční podporou, kterou SFŽP poskytuje na zpracování ÚEK. Řídící výbor rovněž plnil funkci kontrolní při zpracovávání ÚEK, a to jak z hlediska odborného, tak i formálního. Seznam členů řídícího výboru tvoří přílohu č. 3 materiálu.
V říjnu 2004 prošla ÚEK oponentním řízením. Oponentem byl Ústav pro energetiku Vysoké školy finanční a správní, o. p. s. Praha. Výhrady a připomínky oponenta k ÚEK byly firmou CityPlan vysvětleny a oprávněné námitky byly do ÚEK zapracovány. Výsledkem je konečná úprava ÚEK, kterou tvoří příloha č. 1 materiálu. Přílohu č. 2 materiálu tvoří stručný souhrn ÚEK.

Podle ustanovení § 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, pořizuje kraj, hlavní město Praha a statutární města Územní energetickou koncepci v přenesené působnosti.Stanoviska

Odbor životního prostředí Krajského úřadu kraje Vysočina
Územní energetická koncepce kraje Vysočina je plně v souladu s Integrovaným krajským programem snižování emisí a Programem ke zlepšení kvality ovzduší kraje Vysočina.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
bere na vědomí
Územní energetickou koncepci kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2005-59, př. 1.
Odpovědnost odbor regionálního rozvoje
Termín 15. 2. 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz