Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-64

ZK-01-2005-64.doc
Číslo materiálu64
Číslo jednacíZK-01-2005-64
NázevGrantová schémata kraje pro opatření 1.1 SROP
Zpracoval M. Kršňáková
Předkládá M.Černá
Počet příloh
Popis problému

Pro možnost získání pomoci na podporu regionálních drobných, malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1 Společného regionálního operačního programu (dále jen "SROP") byly v červenci 2004 krajem Vysočina předloženy žádosti o grantová schémata "Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina" a "Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina". Nedílnou součást grantových schémat (dále jen "GS") tvoří dokumentace obsahující Pokyny pro žadatele a příjemce podpory a Prováděcí směrnice Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci GS. V pracovní verzi byly tyto dokumenty projednány na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen "zastupitelstvo") č. 4/2004 dne 27.7.2004 (usnesením č. 268/04/2004/ZK). V důsledku změn vyvolaných vydání nové verze Operačního manuálu pro GS, vydané Řídícím orgánem SROP (dále jen "ŘO SROP"), byly do dokumentů zapracovány změny a oba dokumenty byly předloženy na jednání zastupitelstva č. 5/2005, které je schválilo usnesením č. 336/05/2004/ZK, kterým zároveň zastupitelstvo pověřilo Radu kraje Vysočina (dále jen "rada") k provádění formálních úprav v těchto materiálech na základě pokynů ŘO SROP.
V prosinci 2004 byly ŘO SROP vypracovány nové verze dokumentů, kterými se kraj Vysočina jako nositel GS musí řídit (Programový dodatek SROP verze 0.9, Operační manuál ke GS, Příručka pro příjemce pro 2 kolo výzvy, Příručka pro žadatele pro 2. kolo výzvy). Na základě těchto materiálů byly v dokumentaci grantových schémat provedeny změny, které nelze považovat za formální ve smyslu usnesení zastupitelstva č. 268/04/2004/ZK.
Jedná se zejména o tyto změny:
- formální úprava dokumentů v souladu s Grafickým manuálem SROP,
- změna definice drobných, malých a středních podnikatelů v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 364/2004, kterým se mění Nařízení Komise (ES) č. 70/2001,
- doplnění a zpřesnění některých povinností příjemců podpory,
- změna způsobu hodnocení návrhů akcí (akce budou v souladu s Operačním manuálem
ke GS hodnotit nejméně 2 hodnotitelé gestora),
- zpřesnění finančního řízení a platebních postupů,
- doplnění části týkající se nesrovnalostí ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 2988/1995,
- vzhledem k tomu, že grantová schémata přesahující svým objemem 3 mil. EUR podléhají povinnosti provést audit, byla zapracována část týkající se nezávislého externího auditu,
- nová úprava zadávání veřejných zakázek v souladu s Příručkou pro příjemce pro 2. kolo výzvy,
- byl stanoven pevný termín pro předkládání žádostí,
- byla zpřesněna struktura uznatelných a neuznatelných nákladů,
- v souladu s Příručkou pro žadatele pro 2. kolo výzvy byly doplněny přílohy žádosti.
Návrh řešení

Na základě výše uvedených změn v dokumentech SROP a připomínek ŘO SROP
byly dokumenty dopracovány a projednány na jednání rady č. 6/2005 dne 1. 2. 2005.
Usnesením č. 0181/06/2005/RK rada schválila změnu Žádosti o grantové schéma Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2005-31, př. 1 a změnu Žádosti o grantové schéma Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2005-31-př. 2.
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "ORR") uložila rada předložit upravené dokumenty Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod (dále je "S-RR") a zastupitelstvu doporučila schválit Pokyny pro žadatele příjemce podpory pro Výzvu č. V/MSP/SROP/1.1./1.3./2004 grantového schématu Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina a pro
Výzvu č. V/DP/SROP/1.1./.1.3/2004 grantového schématu Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina (ZK-01-2005-64, př. 1) a Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upracující postup při realizaci grantových schémat Podpora malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina a Podpora drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
(ZK-01-2005-64, př. 2)

Stanoviska

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina S/SROP/1.1./1.3./2004 upravující postup při realizaci grantového schématu na Podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP a grantového schématu na Podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP podle materiálu
ZK-01-2005-64, př. 2;
* Pokyny pro žadatele a příjemce podpory P/SROP/1.1./1.3./2004 pro výzvu
č. V/MSP/SROP/1.1./1.3/2004 grantového schématu na Podporu malých a středních podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření
1.1. SROP podle materiálu a pro výzvu č. V/DP/SROP/1.1./1.3./2004 grantového schématu na Podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina v rámci opatření 1.1. SROP podle materiálu ZK-01-2005-64, př. 1, a
zmocňuje
radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.
Odpovědnost ORR
Termín únor 2005 - ORR předloží S-RR doplněné verze Pokynů a Směrnice
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz