Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-94

ZK-01-2005-94.doc  ZK-01-2005-94pr1.doc
Číslo materiálu94
Číslo jednacíZK-01-2005-94
NázevFOND VYSOČINY - Grantový program "Bezpečná silnice 2005"
Zpracoval4 FOND VYSOČINY - Grantový program "Bezpečná silnice 2005" pro: jednání zastupitelstva kraje č. 1/2005 dne 15. 2. 2005 zpracovali: M. Olšan, L. Staněk
Předkládá V. Kodet
Počet příloh
Popis problému

Zastupitelstvo kraje Vysočina zřídilo na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích a v souladu s ust. § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, usnesením 018/02/2002/ZK ze dne 28. 03. 2002 samostatný účelový trvalý Fond Vysočiny.
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina vypracoval na základě Programu rozvoje kraje Vysočina návrh grantového programu na podporu projektů A: v oblasti zvyšování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích drobnými technickými prostředky
B: v oblasti zajištění realizace oblastních kol soutěže mladých cyklistů v souladu s Propozicemi a pokyny vydanými MD ČR/BESIP, s cílem motivovat základní školy k uspořádání základních kol dopravní soutěže a vytvořit tak podmínky pro uspořádání krajského kola dopravní soutěže z vítězů oblastních kol.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje Vysočina vyhlásit grantový program na podporu projektů v oblasti bezpečnosti silničního provozu dle přílohy č. 1 materiálu ZK-01-2005-94.
Stanoviska

Stanovisko RK:
Rada kraje na svém zasedání dne 08. 02. 2005 doporučila zastupitelstvu kraje usnesením č. 0210/07/2005 schválit grantový program Bezpečná silnice 2005.
Stanovisko ORR:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky "Statutu účelového Fondu Vysočiny" a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 v bodě 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu "Bezpečná silnice 2005" na podporu projektů v oblasti bezpečnosti silničního provozu dle materiálu ZK-01-2005-94, př. 1;
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu "Bezpečná silnice 2005" ve složení:
* ODS -
* KDU-ČSL -
* SNK -
* ČSSD -
* KSČM -
* ............. předsedou řídícího výboru grantového programu "Bezpečná silnice 2005";
* Ing. Miroslava Olšana (JI) s právem hlasovacím a Miluši Bakešovou (HB) s právem poradním, jako garanty řídícího výboru grantového programu "Bezpečná silnice 2005" a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 15. 2. 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz