Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-50

ZK-01-2005-50.doc  ZK-01-2005-50pr1.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíZK-01-2005-50
NázevVýkup pozemků v k. ú. Chvojnov, obec Pelhřimov
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Odbor majetkový přijal žádost Josefa a Světlany Pechových, bytem Útěchovičky 25, 393 01 Pelhřimov o majetkoprávní vypořádání pozemků par. č. 803/27 - ostatní plocha, silnice o výměře 751 m2, par. č. 814/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 276 m2,
par. č. 814/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 575 m2 a par. č. 814/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 415 m2 z důvodů jejich zastavění silnicí III/03415 ve vlastnictví kraje Vysočina. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Pelhřimov na listu vlastnictví 32 pro k. ú. Chvojnov a obec Pelhřimov.
Kraj Vysočina je dle Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 vydaného ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb. vlastníkem silnic II. a III. třídy a silniční majetek převzal z vlastnictví ČR s nevypořádanými vlastnickými vztahy vůči majitelům pozemků.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje uzavřít s vlastníky kupní smlouvu na výkup jejich pozemků
v k. ú. Chvojnov, obec Pelhřimov o celkové výměře 2017 m2 ležících pod silnicí III/03415 za dohodnutou kupní cenu 121.020,- Kč (tj. 60,- Kč/ m2).
V průběhu jednání o výkupu s vlastníky pozemků byla odborem majetkovým navrhována kupní cena za 1 m2 ve výši 50,- Kč. Katastrální území Chvojnov, kde se předmětné pozemky nacházejí, je součástí města Pelhřimov a cena pozemků dle platných oceňovacích předpisů (vyhl. č. 540/2002 Sb., kterou se provádí z. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění) činí 240,- Kč/m2. Dotazem na Městském úřadě v Pelhřimově bylo zjištěno, že tato částka neodpovídá cenám obvyklým v dané lokalitě, ceny se pohybují v rozsahu 25 - 30,- Kč/ m2. V případě prodeje pozemků bude vlastníkům vyměřena daň z převodu nemovitostí z ceny zjištěné a nikoli z ceny dohodnuté, která je podstatně nižší, a proto byla prodávajícím navržena vedle kupní ceny i úhrada poměrné části daně z převodu nemovitostí. Prodávající ve své odpovědi navrhují vykoupit pozemky za cenu 60,- Kč/m2 s tím, že nepožadují náhradu daně z převodu nemovitostí. S ohledem na skutečnost, že tato částka je stále podstatně nižší než cena dle oceňovacího předpisu, OM navrhuje akceptovat návrh vlastníků.
Návrh usnesení předpokládá schválení
- koupě pozemků par. č. 803/27, par. č. 814/11, par. č. 814/13, par. č. 814/15
v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov za kupní cenu 121.020,- Kč
- dodatku ke zřizovací listině, kterým budou vykoupené pozemky svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje.

Stanoviska

Usnesením 0153/06/2005/RK ze dne 1. 2. 2005 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit výkup pozemků v k. ú. Chvojnov do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 121.020,- Kč.
Kladné stanovisko odvětvového odboru.
Kladné stanovisko SÚS Pelhřimov.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* koupi pozemků par. č. 803/27 - ostatní plocha, silnice o výměře 751 m2, par. č. 814/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 276 m2, par. č. 814/13 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 575 m2 a par. č. 814/15 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 415 m2 v k. ú. Chvojnov a obci Pelhřimov od Josefa a Světlany Pechových za dohodnutou kupní cenu 121.020,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;
* dodatek č. 66 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu
ZK-01-2005-50, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz