Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-46

ZK-01-2005-46.doc  ZK-01-2005-46pr1.doc
Číslo materiálu46
Číslo jednacíZK-01-2005-46
NázevDarování pozemku v k. ú. Hněvkovice u Ledče nad Sázavou, obec Hněvkovice
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Usnesením 232/16/2002/RK ze dne 6. 5. 2002 vyslovila rada kraje souhlas se stavbou mimo jiné chodníku při silnici II/150 na části pozemku par. č. 805/1 v k. ú. Hněvkovice u Ledče n. S, obec Hněvkovice. Současně bylo schváleno zveřejnění záměru darovat obci Hněvkovice část pozemku par. č. 805/1 v k. ú. Hněvkovice u Ledče n. S. zastavěného chodníkem. Na úřední desce krajského úřadu proběhlo zveřejnění ve dnech 17. 5. - 31. 5. 2002. V současné době se obec obrátila na odbor majetkový s tím, že stavba chodníku byla dokončena, zkolaudována a geometricky zaměřena. Z předloženého geometrického plánu vyplývá, že z pozemku par. č. 805/1 se odděluje pozemek par. č. 805/7 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 29 m2 a z téhož pozemku se odděluje díl "c" o výměře 1319 m2, který se slučuje do pozemku par. č. 805/6, vše v k. ú. Hněvkovice u Ledče, obec Hněvkovice.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje oddělený pozemek par. č. 805/7 o výměře 29 m2 a díl "c" o výměře 1319 m2, oddělený z pozemku par. č. 805/1 a sloučený do pozemku par. č. 805/6 darovat obci Hněvkovice. Stavba chodníku, kterou obec Hněvkovice jako investor zrealizovala, je jejím vlastnictvím a darováním výše uvedených pozemků dojde ke sjednocení vlastníka pozemku a stavby na pozemku. Návrh je v souladu se Čl. II Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - obec pozemek využije pro veřejně prospěšnou akci.
Usnesení předpokládá schválení darování pozemků do vlastnictví obce Hněvkovice a dodatku zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod, kterým se pozemky vyjmou ze správy této příspěvkové organizace.

Stanoviska

Rada kraje usnesením 0005/01/2005/RK ze dne 4. 1. 2005 doporučila zastupitelstvu kraje schválit darování pozemku par. č. 805/7 o výměře 29 m2 a dílu "c" o výměře 1319 m2 pozemku par. č. 805/1, sloučeného do pozemku par. č. 805/6 v k.ú. Hněvkovice u Ledče n. S., obec Hněvkovice dle geometrického plánu č. 143-168/2003 obci Hněvkovice.
Kladné stanovisko Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod.
Kladné stanovisko odporu dopravy a silničního hospodářství.


Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* darování pozemku par. č. 805/7 o výměře 29 m2 a dílu "c" o výměře 1319 m2 pozemku par. č. 805/1 vzniklých na základě geometrického plánu č. 143-168/2003
v k. ú. Hněvkovice u Ledče, obec Hněvkovice do vlastnictví obce Hněvkovice;
* dodatek č. 60 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod dle materiálu
ZK-01-2005-46, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín duben 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz