Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-68

ZK-01-2005-68.doc  ZK-01-2005-68pr1.doc
Číslo materiálu68
Číslo jednacíZK-01-2005-68
NázevZásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina k odstranění následků dlouhodobých havárií s dopadem na jakost podzemních nebo povrchových vod
Zpracoval P. Bureš, J. Mikyna, R. Zvolánek
Předkládá I. Rohovský
Počet příloh
Popis problému

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství zpracoval návrh Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina k odstranění následků dlouhodobých havárií s dopadem na jakost podzemních nebo povrchových vod (dále jen "zásady"). Zásady upravují v souladu s rozpočtem kraje poskytování finančních prostředků k odstranění dlouhodobých havárií na území kraje, zejména starých ekologických zátěží. Dlouhodobou havárií s dopadem na jakost podzemních nebo povrchových vod se rozumí přetrvávající závažné zhoršení nebo přetrvávající závažné ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod, kdy původce havárie není znám nebo není dosažitelný a náhrada nákladů vynaložených na odstranění následků by nebyla vymahatelná. Jedná se o náklady na hydrogeologický průzkum, analýzu rizika, sanaci, supervizi nebo monitoring lokalit postižených dlouhodobou havárií. Tyto zásady jsou v souladu s ustanovením § 42 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon").

Návrh řešení

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství navrhuje zásady, podle kterých budou poskytovány finanční prostředky ze zvláštního účtu kraje (zřízeného podle § 42 odst. 4 vodního zákona) k odstranění následků dlouhodobých havárií s dopadem na jakost podzemních nebo povrchových vod. Poskytnutí finančních prostředků schvaluje usnesením zastupitelstvo kraje. Finanční prostředky ze zvláštního účtu kraje budou poskytnuty na základě smlouvy, přičemž jejich příjemcem může být obec nebo svazek obcí.

Stanoviska

Návrh zásad byl konzultován s dotčenými odbory krajského úřadu. Jejich připomínky byly zapracovány do předkládaného materiálu.
Útvar interního auditu, odbor regionálního rozvoje, odbor životního prostředí, odbor sekretariátu hejtmana - oddělení pro řešení mimořádných situací, odbor ekonomický, odbor kontroly:
Bez připomínek.
Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu - oddělení právní a krajského živnostenského úřadu:
Připomínky byly zapracovány do předloženého návrhu.
Usnesením 0174/06/2005/RK ze dne 01.02.2005 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina k odstranění následků dlouhodobých havárií s dopadem na jakost podzemních nebo povrchových vod.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních prostředků ze zvláštního účtu kraje Vysočina k odstranění následků dlouhodobých havárií s dopadem na jakost podzemních nebo povrchových vod podle materiálu ZK-01-2005-68, př. 1.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín trvale
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz