Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-15

ZK-01-2005-15.doc  ZK-01-2005-15pr1.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíZK-01-2005-15
NázevDarování pozemku pod silnicí v k.ú. a obci Josefov u Rožné
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Na odbor majetkový se s žádostí o bezúplatný převod pozemku obrátila obec Rožná. Předmětem žádosti je pozemek par. č. 384/1 v k. ú. Josefov u Rožné ležící pod silnicí vybudovanou v roce 1974 ve spolupráci obce s místním JZD a navazující na silnici III/38812 v km 1,435 ve vlastnictví kraje. Protože JZD v Rožné, v likvidaci nevykazuje ve své evidenci vlastnictví žádné silnice a příspěvková organizace kraje Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou eviduje silnici III/38812 k rozhraní pozemků (původ EN) par. č. 384/1 a 384/2, je považován tento úsek silnice za místní komunikaci. Z tohoto důvodu SÚS nezajišťuje její údržbu a o komunikaci se jako o místní stará obec. Vzhledem k tomu, že obec má zájem na získání dotace na opravu této silnice, je třeba, aby byl ve vlastnictví obce i pozemek pod silnicí. Pozemek (původ EN) par. č. 384/1 o výměře 2466 m2 je zapsán na LV 410 vedeném pro k. ú. Josefov u Rožné, obec Rožná a jeho správu vykonává ve smyslu zřizovací listiny Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou.
Usnesením 0009/01/2005/RK ze dne 4. 1. 2005 rada kraje schválila zveřejnění záměru darovat výše uvedený pozemek ve správě SÚS Žďár nad Sázavou do vlastnictví obce Rožná.
Záměr darovat pozemek (původ EN) par. č. 384/1 v k. ú. Josefov u Rožné a obci Rožná byl ve smyslu ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, zveřejněn na úřední desce krajského úřadu ve dnech 10. 1. - 10. 2. 2005.

Návrh řešení

Odbor majetkový doporučuje darovat pozemek par. č. 384/1 v k. ú. Josefov u Rožné do vlastnictví obce Rožná ve smyslu Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina, čl. II. Jedná se o pozemek pod silnicí, která svým charakterem využití odpovídá místní komunikaci, dále na ni navazují silnice III/38812 na pozemku (EN) par. č. 384/2, účelová silnice na pozemku par. č. 134/9 a místní komunikace na poz. par. č. 386. Obec zajišťuje zejména zimní údržbu silnice a hodlá požádat o dotace na její opravu. Vzhledem k tomu, že pro tento účel musí prokázat vlastnictví k pozemku pod silnicí, má zájem o převod pozemku do svého vlastnictví. Možnost kompenzace ze strany obce nebyla zjištěna.
Ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb. je třeba v souvislosti s realizací darovací smlouvy dodatkem ke zřizovací listině změnit rozsah majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou.
Návrh usnesení předpokládá schválit
- darování pozemku par. č. 384/1 v k. ú. Josefov u Rožné a obci Rožná do vlastnictví obce Rožná
- dodatek zřizovací listiny SÚS Žďár nad Sázavou, kterým bude upraven rozsah majetku svěřeného do správy této příspěvkové organizace
Stanoviska

Usnesením 0009/01/2005/RK ze dne 4. 1. 2005 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje darování pozemku (původ EN) par. č. 384/1 v k. ú. Josefov u Rožné a obci Rožná do vlastnictví obce Rožná.
Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou souhlasí s darováním pozemku. Správce doporučuje převod výše uvedeného pozemku; pro vlastníka i správce je nepotřebný, neboť silnice pod pozemkem není vedena v pasportu silnic a není tedy majetkem kraje.
Souhlasné stanovisko odboru dopravy a silničního hospodářství.
Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* darování pozemku (původ EN) par. č. 384/1 o výměře 2466 m2 v k. ú. Josefov u Rožné a obci Rožná do vlastnictví obce Rožná;
* dodatek č. 95 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2005-15, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz