Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-44

ZK-01-2005-44.doc  ZK-01-2005-44pr1.doc  ZK-01-2005-44pr2.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíZK-01-2005-44
NázevDarování a přijetí daru pozemku v k. ú. Popelištná, obec Červená Řečice
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Na odbor majetkový se obrátila obec Červená Řečice s nabídkou převodu pozemků
par. č. 847/3 - ost. plocha, ost. komunikace a par. č. 847/9 - ost. plocha, ost. komunikace
v k. ú. Popelištná, obec Červená Řečice do vlastnictví kraje Vysočina. Dle sdělení obce jsou oba pozemky zastavěny silnicí III. třídy, která je vlastnictvím kraje Vysočina. Současně obec požádala o převod pozemků par. č. 60/3 - ost. plocha, jiná plocha a par. č. 61/12 - lesní pozemek z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Červená Řečice. Uvedené pozemky tvoří příjezdovou komunikaci k rybníku a pozemkům navazujícím na obecní lesy.
Pozemky par. č. 60/3 - ost. plocha, jiná plocha a par. č. 61/12 - lesní pozemek
v k. ú. Popelištná, obec Červená Řečice jsou vlastnictvím kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a zřizovací listinou byly dány do správy příspěvkové organizace kraje názvem Správa a údržba silnic Pelhřimov.
Uvedené pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrální pracoviště Pelhřimov na listu vlastnictví č. 140 pro k. ú. Popelištná, obec Červená Řečice ve vlastnictví kraje Vysočina se správou pro Správu a údržbu silnic Pelhřimov.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II. uzavřít dvě darovací smlouvy, tj. darovat obci výše uvedené pozemky a zároveň přijmout do vlastnictví kraje Vysočina nabízené pozemky.
V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění byl ve dnech 14. 10. - 15. 11. 2004 zveřejněn na úřední desce záměr darovat pozemky par. č. 60/3 - ost. plocha, jiná plocha a par. č. 61/12 - lesní pozemek v k. ú. Popelištná, obec Červená do vlastnictví obce Červená Řečice. Vzájemným darováním pozemků dojde ke sjednocení vlastníka staveb a pozemků pod stavbami. Návrhy na darování pozemků a přijetí pozemků do a z vlastnictví obce Červená Řečice byl projednán obecním zastupitelstvem obce dne
19. 8. 2004.
Návrh usnesení předpokládá schválení darování pozemků, přijetí daru pozemků a dodatků Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov.
Stanoviska

Usnesením 1238/34/2004/RK ze dne 5. 10. 2004 doporučila rada kraje zastupitelstvu kraje schválit
* darování pozemků par. č. 60/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 24 m2 a par. č. 61/12 - lesní pozemek o výměře 811 m2 v k. ú. Popelištná, obec Červená Řečice, obci Červená Řečice;
* nabytí pozemků par. č. 847/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3 797 m2
a par. č. 847/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 18 m2 v k. ú. Popelištná, obec Červená Řečice, do vlastnictví kraje Vysočina.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s navrženým majetkoprávním vypořádáním.
Správa a údržba silnic Pelhřimov uvádí, že pozemky žádané obcí jsou pro ni nepotřebné a nemůže je využít a naopak ve vlastnictví obce pozemky jsou zastavěny silnicí III/12927.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* darování pozemků par. č. 60/3 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 24 m2 a par. č. 61/12 - lesní pozemek o výměře 811 m2 v k. ú. Popelištná, obec Červená Řečice do vlastnictví obce Červená Řečice;
* přijetí daru pozemků par. č. 847/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 3 797 m2
a par. č. 847/9 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 18 m2 v k. ú. Popelištná, obec Červená Řečice od obce Červená Řečice do vlastnictví kraje Vysočina;
* dodatek č. 59 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu
ZK-01-2005-44, př. 1;
* dodatek č. 60 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu
ZK-01-2005-44, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín duben 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz