Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-89

ZK-01-2005-89.doc  ZK-01-2005-89pr1.doc
Číslo materiálu89
Číslo jednacíZK-01-2005-89
NázevFOND VYSOČINY - Grantový program ČISTÁ VODA 2005
Zpracoval9 FOND VYSOČINY - Grantový program ČISTÁ VODA 2005 pro: jednání zastupitelstva kraje č. 01/2005 dne 15. 02. 2005 zpracovali: P. Bureš, J. Mikyna, R. Zvolánek
Předkládá I. Rohovský
Počet příloh
Popis problému

Zastupitelstvo kraje Vysočina zřídilo na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. 018/02/2002/ZK samostatný účelový trvalý Fond Vysočiny. Fond Vysočiny je jedním z nástrojů pro realizaci Programu rozvoje kraje Vysočina (PRK). Jedním z cílů obsažených v PRK je cíl 3 Zvýšení kvality technického prostředí s důrazem na rozvoj síťové infrastruktury. Grantový program vychází z aktivit naplňujících dílčí cíl 3.3 Optimalizace rozvoje energetických a vodohospodářských sítí a opatření 3.3.2 Zásobování vodou
a 3.3.3 Odvádění a čištění odpadních vod.

Návrh řešení

Odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství Krajského úřadu kraje Vysočina vypracoval na základě PRK návrh grantového programu ČISTÁ VODA 2005 zaměřený na podporu projektů v oblasti zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod podle přílohy 1 materiálu ZK-01-2005-89.
Účelem je zajistit spolufinancování studií, projektů a projektových dokumentací zejména pro územní a stavební řízení a projektů a dokumentací určených k čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie souvisejících se zásobováním pitnou vodou a odváděním a čištěním odpadních vod. Program zároveň pomáhá plnit závazky České republiky vůči EU v oblasti vodního hospodářství.
V roce 2004 byl grantový program ČISTÁ VODA vyhlášen již potřetí a podle našeho názoru byl správně zacílen. Dokládá to i vysoký převis poptávky nad nabídkou ve výši
6 522 198,- Kč. Celkový počet došlých žádostí byl 61 s celkovou výší poptávky
10 322 198,- Kč. Řídícím výborem byla podpora odsouhlasena 12 žadatelům v celkové výši 3 800 000,- Kč. Vzhledem k tomu se navrhuje zvýšení celkového objemu finančních prostředků v grantovém programu ČISTÁ VODA 2005 na 5 000 000,- Kč.

Stanoviska

Stanovisko odboru regionálního rozvoje:
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky "Statutu účelového Fondu Vysočiny" a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodě 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.
Stanoviska ekonomického odboru, odboru kontroly a odboru interního auditu:
Bez připomínek.

Usnesením 0175/06/2005/RK ze dne 01.02.2005 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit vyhlášení grantového programu ČISTÁ VODA 2005 na podporu projektů v oblasti zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu ČISTÁ VODA 2005 na podporu projektů v oblasti zásobování vodou a odvádění a čištění odpadních vod podle materiálu ZK-01-2005-89, př. 1;
jmenuje
řídící výbor grantového programu ČISTÁ VODA 2005 ve složení:
* ODS -
* KDU-ČSL -
* SNK -
* ČSSD -
* KSČM -
..................................předsedou řídícího výboru grantového programu Čistá voda 2005;
Jaroslava Mikynu s právem hlasovacím a Petra Bureše s právem poradním (oba Krajský úřad kraje Vysočina, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství) jako garanty řídícího výboru grantového programu Čistá voda 2005 a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídícího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
Termín trvale
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz