Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-95

ZK-01-2005-95.doc  ZK-01-2005-95pr1.doc  ZK-01-2005-95pr2.doc
Číslo materiálu95
Číslo jednacíZK-01-2005-95
NázevÚčast Vysočiny v projektu ICHNOS
Zpracoval P. Pavlinec, V. Jáchim
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Dne 4.5.2004 bylo usnesením Rady kraje Vysočina č. 0571/16/2004/RK deklarováno, že Rada kraje podporuje realizaci projektu ICHNOS v rámci programu Interreg III C Jih; bere na vědomí jeho spolufinancování do výše 64 975 EUR z kapitoly Regionální rozvoj a pověřuje hejtmana kraje Vysočina podpisem prohlášení " Déclaration de cofinancement".

Cílem projektu ICHNOS, který bude financován z iniciativy Interreg 3C, je podpora malého a středního podnikání v regionu prostřednictvím vytváření tzv. "one stop shops", tj. informačních centrer s komplexním pokrytím dané problematiky bez nutnosti obracet se s dotazem jinam. Takové místo by mělo poskytovat veškerý servis spojený se vztahem "veřejná správa - podnikatel" a využívat moderních informačních technologií a nástrojů, např. CRM systémy (systémy řízení vztahů se zákazníky). Součástí projektu je vytvoření analýz podpory podnikání na Vysočině s ohledem na cíle projektu, definování minimálního rozsahu služeb poskytovaných centrem a aplikace poznatků v praxi prostřednictvím vytvoření pilotního centra na Vysočině.
Mezinárodní zkušenosti budou v projektu zajištěny spoluprácí tří evropských regionů, Vysočina (ČR), Cesga (Španělsko) a Anci Sardegna (Itálie - řídící region projektu). Vysočina figuruje v projektu jako partnerský region zodpovědný zejména za šíření výsledků projektu prostřednictvím tisku, konferencí, informačního portálu a dalších informačních kanálů.

Ověřený český překlad mezipartnerské dohody mezi vedoucím projektu a partnery projektu INTERREG IIIC o realizaci projektu ICHNOS z francouzského jazyka je uvedena jako příloha č. 1. materiálu (ZK-1-2005-AA-PR1)

Realizace projektu ICHNOS je koncipována na 24 měsíců počínaje 1.3.2005. Celkový rozpočet projektu pro Vysočinu je 259 900 Euro (7 797 000 Kč.) s tím, že příspěvek ze zdrojů EU bude činit 75% celkových nákladů a očekávaný příspěvek ze státního rozpočtu pak 10% celkových nákladů.

Průběh financování projektu je uveden v příloze č. 2 (ZK-1-2005-AA-PR2)

Návrh řešení

Podle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o krajích"), podléhá předchozímu schválení zastupitelstva smlouva o spolupráci s územními samosprávnými celky jiných států.
Podle ustanovení § 35 odst. 2 písm. i) zákona o krajích je zastupitelstvu kraje vyhrazeno rozhodovat o spolupráci kraje s jinými kraji a o mezinárodní spolupráci.
Podle ustanovení § 23 odst. 2 zákona o krajích "právní úkony, které vyžadují schválení zastupitelstva, popřípadě rady, lze učinit jen po jejich předchozím schválení, jinak jsou tyto právní úkony kraje od počátku neplatné".
Z uvedených ustanovení zákona o krajích vyplývá, že každá smlouva o spolupráci mezi krajem Vysočina, jinými územními samosprávnými celky nebo subjekty, spolupráce s nimiž je mezinárodní spoluprací ve smyslu § 35 odst. 2 písm. i) zákona o krajích, podléhá předchozímu schválení zastupitelstva. Z důvodu nutnosti splnit požadavky zákona o krajích a vzhledem k termínu doručení návrhu smlouvy kraji Vysočina, je smlouva Zastupitelstvu kraje Vysočina předložena tímto způsobem.

Z hlediska hladkého průběhu projektu je nezbytné, aby realizátor projektu (odbor informatiky) disponoval prostředky na úhradu celkových nákladů projektu pro první rok realizace (2005), tj. aby byly převedeny finanční prostředky ve výši 3 900 000 z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu, který byl již založen. Po vyúčtování projektu bude částka převedená nad rámec krajského spolufinancování vrácena zpět do Fondu strategických rezerv.

Stanoviska

Odbor regionálního rozvoje:
ORR podporuje realizaci projektu ICHNOS a bude se podílet na realizaci některých aktivit podporující MSP v rámci tohoto projektu. Při realizaci projektu budou zástupci ORR komunikovat s podnikatelskými subjekty v rámci kraje Vysočina.

Odbor ekonomický:
Ekonomický odbor souhlasí s převodem prostředků v navrhované výši 3 900 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet projektu ICHNOS s tím, že po jeho ukončení bude částka převedená nad rámec krajského spolufinancování vrácena zpět do Fondu strategických rezerv.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
souhlasí
s účastí kraje Vysočina v mezinárodním projektu ICHNOS;
pověřuje
hejtmana kraje Vysočina podpisem mezipartnerské dohody mezi vedoucím projektu a partnery projektu INTERREG IIIC a
schvaluje
převod finančních prostředků v celkové výši 3 900 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet určený na realizaci projektu ICHNOS.
Odpovědnost odbor informatiky, ekonomický
Termín únor 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz