Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-31

ZK-01-2005-31.doc  ZK-01-2005-31pr1.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíZK-01-2005-31
NázevMajetkoprávní vypořádání pozemků zastavěných silnicí "II/360 Velké Meziříčí - obchvat, 2. stavba"
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Kraj Vysočina je investorem stavby silnice "II/360 Velké Meziříčí - obchvat 2. stavba".
Tato stavba se dotýká pozemků v katastrálním území Velké Meziříčí a Oslavice a na základě usnesení 056/02/2003/ZK ze zasedání zastupitelstva kraje č. 2/2003, které se konalo dne
31. 3. 2003 byly s vlastníky stavbou silnice dotčených pozemků uzavřeny smlouvy o budoucích kupních smlouvách. V současné době proběhlo zaměření skutečného provedení stavby silnice a vyhotovení geometrického plánu. Na základě geometrického plánu je třeba přistoupit k vypořádání závazků vzešlých ze smluv o budoucích kupních smlouvách a zastavěné pozemky od původních vlastníků vykoupit. V případě pozemků ve vlastnictví obce Oslavice probíhají v současné době jednání o možnosti jejich bezúplatného převodu do vlastnictví kraje Vysočina. V případě pozitivní dohody s obcí Oslavice bude uzavřena na dotčené pozemky smlouva darovací. Pozemky ve vlastnictví města Velké Meziříčí zastavěné výše uvedenou stavbou budou majetkoprávně řešeny následně po ukončení jednání o jejich směně za pozemky ve vlastnictví kraje Vysočina.

Návrh řešení

OM navrhuje k zajištění plynulého majetkoprávního vypořádání schválit nabytí pozemků zastavěných stavbou silnice "II/360 Velké Meziříčí - obchvat 2. stavba" za podmínek, v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-01-2005-31, př. 1 do vlastnictví kraje za cenu pozemků v k.ú. Velké Meziříčí 69,- Kč/m2 a za cenu pozemků v k. ú. Oslavice za 30,- Kč/m2. V případě dohody s obcí Oslavice týkající se pozemků v jejich vlastnictví se bude jednat o bezúplatný převod.
Stanoviska

Rada kraje svým usnesením č. 0102/04/2005/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit nabytí pozemků zastavěných stavbou silnice "II/360 Velké Meziříčí - obchvat 2. stavba" za podmínek, v rozsahu a od vlastníků dle materiálu RK-04-2005-15, př.1.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
nabytí pozemků zastavěných stavbou silnice "II/360 Velké Meziříčí - obchvat 2. stavba" za podmínek, v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-01-2005-31, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz