Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-13

ZK-01-2005-13.doc  ZK-01-2005-13pr1.doc
Číslo materiálu13
Číslo jednacíZK-01-2005-13
NázevDarování pozemku v k. ú. a obci Jihlava
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Odbor majetkový obdržel dne 19. 11. 2004 žádost majetkového odboru Magistrátu města Jihlavy o převod pozemku ve vlastnictví kraje Vysočina označeného jako par. č. 2727 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 82 m2 v k. ú. a obci Jihlava. Tento pozemek se nachází v ul. Věžní, je veřejně přístupný a tvoří jej zpevněná plocha (chodník) těsně přiléhající k budovám na pozemcích par. č. 2728/2, 2728/1 a 2728/3. Na pozemek par. č. 2727 bezprostředně navazuje pozemek par. č. 5930 - ostatní plocha, ostatní komunikace (využíváno jako místní komunikace) ve vlastnictví Statutárního města Jihlava.
Pozemek par. č. 2727 je zapsán na LV č. 4835 pro k.ú. a obec Jihlava a jeho správu vykonává Integrovaná střední škola stavební a Učiliště, Žižkova 20, Jihlava.
Usnesením 0006/01/2005/RK ze dne 4. 1. 2005 rada kraje schválila zveřejnění záměru darovat výše uvedenou nemovitost ve správě Integrované střední školy stavební a Učiliště v Jihlavě do vlastnictví Statutárního města Jihlava.
Záměr darovat pozemek par. č. 2727 - ostatní plocha v k. ú. a obci Jihlava byl ve smyslu ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, zveřejněn na úřední desce krajského úřadu ve dnech 10. 1. - 10. 2. 2005.

Návrh řešení

Odbor majetkový doporučuje převést pozemek par. č. 2727 v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví Statutárního města Jihlava. Tento postup je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina, neboť převod (bezúplatný) pozemku je odůvodněn jeho využitím pro veřejné účely města. To plánuje do budoucna úpravy okolí v této lokalitě v rámci řešení stávající tržnice
Pozemek je pro vlastníka i pro správce fakticky nepoužitelný pro jiný způsob využití než jaký byl dosud (veřejně přístupný chodník) a vzhledem k tomu je jeho převedení do vlastnictví Statutárního města Jihlava nevhodnější variantou naložení s tímto majetkem.
Ve smyslu ust. § 35 odst. 2 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb. bude v souvislosti s realizací darovací smlouvy dodatkem ke zřizovací listině změněn rozsah majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace Integrované střední školy stavební a Učiliště, Jihlava, Žižkova 20.
Návrh usnesení předpokládá schválení:
- darování pozemku par. č. 2727 v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví Statutárního města Jihlava
- dodatku Zřizovací listiny Integrované střední školy stavební a Učiliště, Jihlava, Žižkova 20, kterým bude upraven rozsah majetku svěřeného do správy této příspěvkové organizace.

Stanoviska

Usnesením 0006/01/2005/RK ze dne 4. 1. 2005 rada kraje doporučila zastupitelstvu kraje schválit darování pozemku par. č. 2727 v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví Statutárního města Jihlava.
Kladné stanovisko spravující organizace.
Kladné stanovisko odboru školství, mládeže a sportu.
Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* darování pozemku par. č. 2727 v k. ú. a obci Jihlava do vlastnictví Statutárního města Jihlava;
* dodatek č. 5 Zřizovací listiny Integrované střední školy stavební a Učiliště, Jihlava, Žižkova 20 dle materiálu ZK-01-2005-13, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz