Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-72

ZK-01-2005-72.doc
Číslo materiálu72
Číslo jednacíZK-01-2005-72
NázevFinanční prostředky pro organizátory soutěží a přehlídek v roce 2005
Zpracoval: P. Zábranská
Předkládá M. Matějková
Počet příloh
Popis problému

Zastupitelstvo kraje na svém zasedání č. 8/2004 dne 21. 12. 2004 schválilo usnesením č. 430/08/2004/ZK rozpočet kraje na rok 2005 v celkové výši a členění dle materiálu ZK-08-2004-04. V kapitole Školství v rámci položky "Ostatní záležitosti vzdělávání" (§ 3299) - "Podpora volnočasových aktivit, soutěží a programů EU a sportu" byla na "Dofinancování soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT (PŘÍLOHA Š2)" schválena částka 900 tis. Kč. Organizací těchto soutěží bylo v roce 2005 krajem pověřeno 10 organizací zřizovaných krajem, 2 organizace zřizované obcí a 1 nezisková organizace. Nyní těmto organizacím zasíláme část finančních prostředků na realizaci soutěží MŠMT v celkové výši 819 tis. Kč.
Dále v kapitole Školství v rámci položky "Ostatní záležitosti vzdělávání" (§ 3299) - "Podpora volnočasových aktivit, soutěží a programů EU a sportu" byla na "Podporu krajských a celostátních soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT (PŘÍLOHA Š3)" schválena částka 600 tis. Kč. Organizátorům z řad neziskových organizací již byla dle PŘÍLOHY Š3 schváleného rozpočtu odeslána částka 234 tis. Kč. Dalších 17 ze schválených organizátorů je zřizováno krajem a jeden je zřizován obcí.
U organizací zřizovaných krajem a neziskových organizací bylo přidělení finanční prostředků usnesením rady kraje č. 0087/04/2005/RK vzato na vědomí a zároveň byla schválena změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem (viz stanoviska k tomuto materiálu).

Návrh řešení

U organizací zřizovaných obcí je třeba schválit přidělení dotace obcím, které jsou jejich zřizovateli.

Stanoviska

Usnesení 0087/04/2005/RK
Rada kraje
schvaluje
* změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných krajem o poskytnuté finanční prostředky na dofinancování soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT z rozpočtu kraje v celkové výši 547 tis. Kč dle tabulky 1 materiálu RK-04-2005-22, př. 1;
* změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných krajem o poskytnuté finanční prostředky na dofinancování krajských a celostátních soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT z rozpočtu kraje v celkové výši 361 tis. Kč dle tabulky 1 materiálu RK-04-2005-22, př. 2upr1;
bere na vědomí
* přidělení finančních prostředků z rozpočtu kraje v celkové výši 200 tis. Kč krajské radě Asociace školních sportovních klubů na dofinancování soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT dle tabulky 3 materiálu RK-04-2005-22, př. 1;
* přidělení finančních prostředků z rozpočtu kraje v celkové výši 234 tis. Kč organizátorům krajských a celostátních soutěží a přehlídek nevyhlašovaných MŠMT dle tabulky 3 materiálu RK-04-2005-22, př. 2upr1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
* přidělení dotace městu Třebíč určené pro ZUŠ Třebíč, Masarykovo nám. 12, ve výši
7 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299, Ostatní záležitosti vzdělávání, na realizaci krajského kola soutěže vyhlašované MŠMT "Evropa ve škole" dle tabulky 2 materiálu
RK-04-2005-22, př. 1;
* přidělení dotace městu Pelhřimov určené pro DDM Pelhřimov, Pražská 1542, ve výši
65 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299, Ostatní záležitosti vzdělávání, na dofinancování jím realizovaných soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT dle tabulky 2 materiálu
RK-04-2005-22, př. 1;
* přidělení dotace městu Třebíč určené pro Základní školu Bartuškova 700/20 v Třebíči, ve výši 5 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299, Ostatní záležitosti vzdělávání, na realizaci Soutěže EUROTEAM dle tabulky 2 materiálu RK-04-2005-22, př. 2upr1.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* přidělení dotace městu Třebíč určené pro ZUŠ Třebíč, Masarykovo nám. 12, ve výši 7 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299, Ostatní záležitosti vzdělávání, na realizaci krajského kola soutěže vyhlašované MŠMT "Evropa ve škole";
* přidělení dotace městu Pelhřimov určené pro DDM Pelhřimov, Pražská 1542, ve výši
65 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299, Ostatní záležitosti vzdělávání, na dofinancování jím realizovaných soutěží a olympiád vyhlašovaných MŠMT;
* přidělení dotace městu Třebíč určené pro Základní školu Bartuškova 700/20 v Třebíči, ve výši 5 tis. Kč z kapitoly Školství, § 3299, Ostatní záležitosti vzdělávání, na realizaci Soutěže EUROTEAM.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín únor 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz