Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-91

ZK-01-2005-91.doc  ZK-01-2005-91pr1.doc
Číslo materiálu91
Číslo jednacíZK-01-2005-91
NázevNávrh na vyhlášení grantového programu TÁBORY 2005
Zpracoval: J. Burda
Předkládá M. Matějková
Počet příloh
Popis problému

Na svém druhém jednání schválilo usnesením 018/02/2002/ZK Zastupitelstvo kraje Vysočina "Statut Fondu Vysočiny" a "Zásady pro poskytování podpory z Fondu Vysočiny".
V minulém roce byl z Fondu Vysočiny Vyhlášen grantový program TÁBORY 2004, který byl velmi úspěšným programem a setkal se s velkým ohlasem. Celkem bylo podáno 32 žádostí s celkovou požadovanou výší podpory 1 557 620,- Kč. Hodnota projektů byla v roce 2004 celkem 2 729 304,- Kč.

Návrh řešení

Oddělení mládeže a sportu OŠMS předkládá návrh na vyhlášení grantového programu TÁBORY 2005 na podporu obnovy vybavení letních táborů (viz příloha 1 materiálu
ZK-01-2005-91).
Jedná se o opakování úspěšného programu z roku 2004. Do upraveného znění vyhlášení byly zapracovány připomínky a poznatky garanta a členů řídícího výboru, který v roce 2004 grantový programy vyhodnocovali.

Stanoviska

Stanovisko odboru regionálního rozvoje
Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program je rovněž navržen v Programovém doplňku pro rok 2004 a představuje realizaci aktivity č.55 podpora letních táborů a soustředění neziskových organizací, škol a školských zařízení pořádaných v kraji Vysočina.
Grantový program splňuje podmínky "Zásad pro poskytování podpory z Fondu Vysočiny" a obsahuje informace pro vyhlášení grantu obsažené v bodech 1 - 15 článku B.2.2 těchto Zásad. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je způsobilý k vyhlášení.

Usnesení 0142/05/2005/RK
Rada kraje
bere na vědomí
návrh na vyhlášení grantového programu TÁBORY 2005 dle materiálu RK-05-2005-30, př. 1upr1 a
doporučuje
Zastupitelstvu kraje Vysočina tento grantový program k vyhlášení.
Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
vyhlášení grantového programu na podporu obnovy vybavení letních táborů s názvem "TÁBORY 2005" dle materiálu ZK-01-2005-91, př. 1;
jmenuje
* řídicí výbor grantového programu "TÁBORY 2005" ve složení:
ODS -
KDU-ČL -
KSČM -
ČSSD -
SNK -
* .............................. předsedou řídicího výboru grantového programu "TÁBORY 2005";
* Jana Burdu (TR) s právem hlasovacím a Pavlínu Zábranskou (JI) s právem poradním jako garanty řídicího výboru grantového programu "TÁBORY 2005" a
pověřuje
radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 15. 2. 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz