Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-56

ZK-01-2005-56.doc  ZK-01-2005-56pr1.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíZK-01-2005-56
NázevPřijetí daru nemovitostí v k. ú. Rudíkov do vlastnictví kraje
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Rada kraje svým usnesením 729/40/2002/RK ze dne 5. 12. 2002 vyslovila souhlas se stavbou dopravního napojení "Čerpací stanice pohonných hmot Rudíkov" na silnici II/360 na pozemku par. č. 2267 v k. ú. a obci Rudíkov za předpokladu, že stavba odbočovacího pruhu včetně pozemků stavbou dotčených bude bezúplatně převedena do vlastnictví kraje Vysočina. Stavba byla zrealizována a rozhodnutím Stavebního úřadu Obecního úřadu v Budišově
čj. 47/04 ze dne 16. 7. 2004 (právní moc 19. 7. 2004) zkolaudována. Investor stavby čerpací stanice a její vlastník (Ing. Jan Kotačka) se obrátil na odbor majetkový s nabídkou na bezúplatný převod dokončené stavby odbočovacího pruhu a sjezdu s propustkem, včetně pozemků touto stavbou dotčených. Jedná se o pozemek par. č. 242/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 191 m2 v k. ú. a obci Rudíkov. Dle sdělení vlastníka činí cena převáděné části stavby 350 tis. Kč a cenu pozemku navrhuje stanovit dle platného oceňovacího předpisu. Cena pozemku zastavěného silnicí, tj. odbočovacím pruhem a sjezdem v k. ú. a obci Rudíkov činila k datu konání 37. zasedání rady kraje částku 50,- Kč/m2, tj. celkem částku 9 550,- Kč. (viz. § 28 odst. 9 vyhl. 540/2002 Sb. ve znění vyhl. 452/2003 Sb.). Od 1. 1. 2005 byla uvedená vyhláška novelizována a platí nová oceňovací vyhláška č. 640/2004 Sb., podle která byla minimální cena 50,-/m2 zrušena. Cena se určuje podle postupu platného do 31. 12. 2003, tj. podle počtu obyvatel v dané obci. Při výměře 191 m2 bude cena v roce 2005 činit
4011,-Kč.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje přijmout nabízené nemovitosti, tj stavbu odbočovacího pruhu a sjezdu s propustkem, včetně pozemku par. č. 242/2 - ostatní plocha, silnice o výměře
191 m2 v k. ú. a obci Rudíkov do vlastnictví kraje Vysočina. Dle ustanovení § 12 odst. 1, písm. a) a b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění tvoří přídatné pruhy a propustky součást silnice a mají náležet vlastníkovi silnice.
Návrh usnesení předpokládá schválení bezúplatného nabytí uvedených nemovitostí do vlastnictví kraje Vysočina a jejich svěření do správy Správy a údržby silnic Třebíč, a to dodatkem zřizovací listiny.

Stanoviska

Rada kraje usnesením 1400/37/2004/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit bezúplatné nabytí stavby odbočovacího pruhu a sjezdu s propustkem, včetně pozemku par. č. 242/2 - ostatní plocha, silnice o výměře 191 m2 v k. ú. a obci Rudíkov od Ing. Jana Kotačky do vlastnictví kraje Vysočina
Kladné stanovisko odboru dopravy a silničního hospodářství.
Kladné stanovisko Správy a údržby silnic Třebíč.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* přijetí daru stavby odbočovací pruhu na pozemku par. č. par. č. 242/2 s propustkem a sjezdem a pozemku par. č. 242/2 - ost. plocha, silnice o výměře 191m2 v k. ú. a obci Rudíkov od ing. Jana Kotačky do vlastnictví kraje Vysočina;
* dodatek č. 69 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Třebíč dle materiálu
ZK-01-2005-56, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín duben 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz