Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-26

ZK-01-2005-26.doc  ZK-01-2005-26pr1.doc  ZK-01-2005-26pr2.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíZK-01-2005-26
NázevZměna usnesení č. 125/06/2002/ZK
Zpracoval: Z. Ošmerová
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Vysočina se stala na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR č. j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Zastupitelstvo kraje usnesením č. 125/06/2002/ZK schválilo nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. třídy na území kraje Vysočina dle přílohy 1A materiálu ZK-06-2002-31.
Jedním z vykupovaných pozemků byl pozemek par. č. 917/9 - ostatní plocha, silnice o výměře 10 m2 v k. ú. Meziboří a obci Strážek. Jeho vlastníkem byla Jiřina Lacinová, bytem Meziboří 15. Jednání se nepodařilo dovést k uzavření kupní smlouvy, protože v průběhu jednání o výkupu Jiřina Lacinová převedla uvedený pozemek darovací smlouvou své dceři Marii Miškelové, bytem Brno, Olomoucká 104, která v roce 2004 tuto skutečnost oznámila odboru majetkovému.
Dále měly být na základě výše uvedeného usnesení vykupovány pozemky par. č. 257/16 a par. č. 257/22 v k. ú. a obci Horní Rožínka. Vlastníkem byl tehdy nezletilý Jan Škorpík, bytem Horní Rožínka 19. Pozemky nebyly dosud z důvodu nezletilosti vlastníka vykoupeny. V loňském roce dosáhl zletilosti, a proto může dojít k výkupu pozemků.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že došlo ke změně v osobě vlastníka vykupovaného pozemku
v k. ú. Meziboří, navrhuje odbor majetkový provést změnu usnesení č. 125/06/2002/ZK tak, že bude změněn vlastník pozemku v k. ú. Meziboří. Na základě změny usnesení, t.j. uvedení současného vlastníka pozemku par. č. 917/9 v k. ú. Meziboří a obci Strážek, bude možné uzavřít s vlastníkem kupní smlouvu. Výkupem pozemku bude sjednoceno vlastnictví pozemku a stavby. Cena vykupovaného pozemku je stanovena ve výši 210,- Kč, tj. 21 Kč/m2.
Dodatek zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle usnesení 125/06/2002/ZK byl změněn usnesením 330/07/2003/ZK tak, že z něj byly vypuštěny pozemky, které nebyly dosud vykoupeny.
Z tohoto důvody je třeba výše uvedené pozemky dodatky zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou svěřit do správy organizace.
Návrh předpokládá schválení změny usnesení a dodatků zřizovací listiny.


Stanoviska

Usnesením č. 0017/04/2005/RK doporučila Rada kraje Vysočina zastupitelstvu kraje změnit usnesení č. 125/06/2002/ZK tak, že v materiálu 125/06/2002/ZK, př. 1A bude jako nový vlastník pozemku par. č. 917/9 v k. ú. Meziboří a obci Strážek uvedena Marie Miškelová, bytem Brno, Olomoucká 104.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* změnu usnesení č. 125/06/2002/ZK tak, že v materiálu ZK-06-2002-31, př. 1A bude jako nový vlastník pozemku par. č. 917/9 v k. ú. Meziboří a obci Strážek uvedena Marie Miškelová, bytem Brno, Olomoucká 104;
* dodatek č. 97 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2005-26, př.1;
* dodatek č. 98 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2005-26, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín květen 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz