Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-39

ZK-01-2005-39.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíZK-01-2005-39
NázevBezúplatný převod nemovitého majetku Statutárnímu městu a Dopravnímu podniku města Jihlavy, a. s.
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Při rekonstrukci Žižkových kasáren na sídlo Krajského úřadu kraje Vysočina (investor bývalý Okresní úřad Jihlava) byl mimo jiné zrealizován stavební objekt E 32 - Přeložka trolejového vedení. Objekt obsahuje 7 ks ocelových trakčních stožárů typu CO-11, z nichž na šesti jsou umístěna svítidla veřejného osvětlení. Celková hodnota stavebního objektu E 32 činí 684 812,10 Kč. Protokolem o převzetí ze dne 22. 2. 2001 byl tento stavební objekt převzat objednatelem od zhotovitele a předán uživateli, Dopravnímu podniku města Jihlavy, a. s. Dalším stavebním objektem, který byl v rámci uvedené rekonstrukce zrealizován, je E 35 - Veřejné osvětlení v ulici Na Skalce. Hodnota tohoto stavebního objektu činí 205 890,- Kč. Provozovatelem tohoto objektu je Statutární město Jihlava, které jej protokolem o převzetí ze dne 19. 9. 2001 převzalo do užívání.
Účetně jsou oba stavební objekty vedeny v evidenci Krajského úřadu kraje Vysočina.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že oba stavební objekty slouží k jiným účelům než výkonu přenesené státní správy a samosprávy, věcně a provozně nesouvisí s budovami krajského úřadu a jsou schopné samostatného užívání, OM navrhuje bezúplatný převod výše uvedeného majetku na příslušné provozovatele, kterým je u objektu E-32 Dopravní podnik města Jihlavy, a. s. a u objektu E 35 Statutární město Jihlava.
Vzhledem k tomu, že se jedná dle názoru OM o nemovité věci, byl převod ve dnech 14. 10. - 15. 11. 2004 zveřejněn na úřední desce krajského úřadu.
Stanoviska

Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu souhlasí s návrhem usnesení.
Rada kraje Vysočina schválila usnesením 1229/34/2004/RK ze dne 5. 10. 2004 zveřejnění záměru bezúplatně převést Dopravnímu podniku města Jihlavy, a. s., stavební objekt E 32 v hodnotě 684 812,10 Kč a Statutárnímu městu Jihlava stavební objekt E 35 v hodnotě 205 890,- Kč a zahájení jednání s provozovateli těchto věcí o bezúplatném převodu a dále doporučila zastupitelstvu kraje schválit bezúplatné převody stavebního objektu E 32 v hodnotě 684 812,10 Kč Dopravnímu podniku města Jihlavy, a. s. a objektu E 35 v hodnotě 205 890,- Kč Statutárnímu městu Jihlava.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
bezúplatný převod
* stavebního objektu E 32 v hodnotě 684 812,10 Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Dopravního podniku města Jihlavy, a. s.;
* stavebního objektu E 35 v hodnotě 205 890,- Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Statutárního města Jihlava.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín duben 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz