Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-61

ZK-01-2005-61.doc
Číslo materiálu61
Číslo jednacíZK-01-2005-61
NázevGrantové schéma kraje pro podopatření 4.2.2 SROP
Zpracoval I. Mahelová
Předkládá M.Černá
Počet příloh
Popis problému

Pro možnost získání pomoci na podporu regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v rámci podopatření 4.2.2. Společného regionálního operačního programu (dále jen "SROP") byla v červenci 2004 krajem Vysočina předložena žádost o grantové schéma "Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina". Nedílnou součást žádosti o grantové schéma (dále jen "GS") tvoří dokumentace obsahující Pokyny pro žadatele a příjemce podpory a Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci GS. V pracovní verzi byly tyto dokumenty projednány na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina (dále jen "zastupitelstvo") č. 4/2004 dne 27.7.2004 (usnesení č. 270/04/2004/ZK). Po zapracování změn v důsledku platnosti nové verze Operačního manuálu pro GS, vydané Řídícím orgánem SROP (dále jen "ŘO SROP"), byly oba dokumenty schváleny na jednání zastupitelstva č. 5/2004 dne 29.9.2004 usnesením č. 340/05/2004/ZK, kterým zároveň zastupitelstvo kraje pověřilo Radu kraje Vysočina (dále jen "rada") k provádění formálních úprav v těchto materiálech na základě pokynů ŘO SROP.
V prosinci 2004 byly ŘO SROP vypracovány nové verze dokumentů, kterými se kraj Vysočina jako nositel GS musí řídit (Programový dodatek SROP verze 0.9, Operační manuál ke GS, Příručka pro příjemce pro 2. kolo výzvy, Příručka pro žadatele pro 2. kolo výzvy). Na základě těchto materiálů byly v dokumentaci GS provedeny změny, které nelze považovat za formální ve smyslu usnesení zastupitelstva č. 340/05/2004/ZK.
Jedná se zejména o tyto změny:
- formální úprava dokumentů v souladu s Grafickým manuálem SROP,
- doplnění a zpřesnění některých povinností příjemců podpory,
- změna způsobu hodnocení návrhů akcí (akce budou v souladu s Operačním manuálem ke GS hodnotit nejméně 2 hodnotitelé gestora),
- zpřesnění finančního řízení a platebních postupů,
- doplnění části týkající se nesrovnalostí ve smyslu Nařízení Rady (ES) č. 2988/1995,
- nová úprava zadávání veřejných zakázek v souladu s Příručkou pro příjemce pro 2. kolo výzvy,
- byl stanoven pevný termín pro předkládání žádostí,
- byla zpřesněna struktura uznatelných a neuznatelných nákladů,
- v souladu s Příručkou pro žadatele pro 2. kolo výzvy byly doplněny přílohy žádosti.


Návrh řešení a zdůvodnění:

Na základě výše uvedených změn v dokumentech SROP a připomínek ŘO SROP byly dokumenty dopracovány a projednány na jednání rady č. 6/2005 dne 1.2.2005. Usnesením č. 0179/06/2005/RK rada schválila změnu Žádosti o grantové schéma Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina podle materiálu
RK-06-2005-32, př. 1; Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "ORR") uložila předložit upravené dokumenty Sekretariátu Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Jihovýchod (dále jen "S-RR") a zastupitelstvu doporučila schválit Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro Výzvu č. V/SROP/4.2.2/1.1/2004 grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.2.2 SROP (ZK-01-2005-61, př. 1) a Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina v rámci podopatření 4.2.2 SROP
(ZK-01-2005-61, př. 2).

Návrh řešení
Stanoviska

Stanoviska nebyla vyžádána.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* Prováděcí směrnici Zastupitelstva kraje Vysočina upravující postup při realizaci grantového schématu "Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina" v rámci podopatření 4.2.2 SROP dle materiálu ZK-01-2005-61, př. 2;
* Pokyny pro žadatele a příjemce podpory pro výzvu č. V/SROP/4.2.2./1/2004 grantového schématu "Podpora regionální a místní infrastruktury cestovního ruchu v kraji Vysočina" v rámci podopatření 4.2.2 SROP podle materiálu ZK-01-2005-61, př. 1, a
zmocňuje
radu kraje provádět formální úpravy schválených dokumentů.
Odpovědnost ORR
Termín únor 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz