Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-33

ZK-01-2005-33.doc  ZK-01-2005-33pr1.doc  ZK-01-2005-33pr2.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíZK-01-2005-33
NázevVýkup a darování pozemků v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice
Zpracoval F. Vak
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Správa a údržba silnic Pelhřimov požádala odbor majetkový o řešení majetkoprávních vztahů v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice dle vyhotoveného geometrického plánu č.187-196/2004 ze 17. 9. 2004 na zaměření stavby Rekonstrukce silnice II/112. Stavba byla provedena v průběhu roku 2004. Z geometrického plánu vyplývá, že se dotkla v místech křižovatky silnic II/112 a II/129 celého pozemku par. č. 13/7 o výměře 89 m2 a dílů pozemků par.č. 13/1 a par. č. 13/6, které byly nově označeny jako pozemek par. č. 13/10 o výměře
2610 m2. Oba pozemky jsou ve vlastnictví Jednoty, spotřebního družstva v Kamenici nad Lipou. Současně byly tímto GP také zaměřeny chodníky, které byly realizovány na pozemcích nově označených jako par. č. 1515/6 o výměře 475 m2 a par. č. 1515/7 o výměře 448 m2. Dle ujednání mezi SÚS Pelhřimov a obcí Křelovice, požádala obec žádostí ze dne
7. 12. 2004 kraj o bezúplatný převod pozemků zastavěných chodníky do vlastnictví obce. Nově zaměřené pozemky byly odděleny z pozemku par. č. 1515/1, který je ve vlastnictví kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb.,o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění, a Rozhodnutí ministra dopravy a spojů ze dne 10. září 2001 čj. 3496/01-9-KM. Usnesením zastupitelstva kraje 083/07/01/ZK ze dne 20. 12. 2001 byl svěřen do správy uvedené příspěvkové organizace. U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, katastrálního pracoviště Pelhřimov je veden v katastru nemovitostí pro uvedené katastrální území a obec na listu vlastnictví č. 101.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje pozemky par. č. 13/7 o výměře 89 m2 a 13/10 o výměře 26 m2 v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice zastavěné silnicí od Jednoty, spotřebního družstva v Kamenici nad Lipou, vykoupit. Vzhledem k tomu, že se jedná o silniční pozemky, nebude objednáván znalecký posudek na zjištění ceny, ale kupní cena bude sjednána ve výši 50,- Kč/m2, což je v souladu s platnou vyhláškou pro oceňování nemovitého majetku v době, kdy bylo zahájeno jednání o výkupu pozemků. Koupí zastavěných pozemků se stane kraj jediným vlastníkem silnice i pozemků zastavěných touto silnicí a sjednotí vlastnický vztah.
Pozemky par. č. 1515/6 o výměře 475 m2 a par. č. 1515/7 o výměře 448 m2 zastavěné chodníky, nově zaměřené geometrickým plánem, navrhuje odbor majetkový v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje darovat obci Křelovice. Chodníky jsou stavbou nekomerčního a veřejně prospěšného charakteru. Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění jsou místní komunikací, jejímž vlastníkem je obec. Rovněž i zde dojde ke sjednocení vlastnického vztahu u tohoto majetku.
Návrh usnesení předpokládá schválit koupi pozemků zastavěných silnicí od Jednoty, spotřebního družstva v Kamenici nad Lipou, darování pozemků zastavěných chodníkem obci a dodatky zřizovací listiny SÚS Pelhřimov.

Stanoviska

Rada kraje usnesením 0026/01/2005/RK schválila zahájení jednání s Jednotou, spotřebním družstvem v Kamenici nad Lipou o koupi pozemku par. č. 13/7 o výměře 89 m2 a geometrickým plánem č. 187-196/2004 nově zaměřeného pozemku označeného novým par. č. 13/10 o výměře 26 m2 v k. ú. a obci Křelovice za kupní cenu 50,-Kč/m2; zveřejnění záměru darovat obci Křelovice pozemky zastavěné chodníky, nově zaměřené geometrickým plánem č. 187-196/2004 a označené par. č. 1515/6 ostatní plocha, silnice o výměře 475 m2
a par. č. 1515/7 ostatní plocha, silnice o výměře 448 m2 v k. ú. a obci Křelovice;
doporučila zastupitelstvu kraje schválit: koupi pozemku par. č. 13/7 o výměře 89 m2 a geometrickým plánem č. 187-196/2004 nově zaměřeného pozemku označeného
par. č. 13/10 o výměře 26 m2 v k. ú. a obci Křelovice od Jednoty, spotřebního družstva v Kamenici nad Lipou za dohodnutou kupní cenu 5 750,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina; darování pozemků nově zaměřených geometrickým plánem č. 187-196/2004 a označených par. č. 1515/6 ostatní plocha, silnice o výměře 475 m2 a par. č. 1515/7 ostatní plocha, silnice o výměře 448 m2 v k. ú. a obci Křelovice obci Křelovice.
Žádost od SÚS Pelhřimov o řešení majetkoprávních vztahů v obci Křelovice. Odbor dopravy a silničního hospodářství krajského úřadu souhlasí s majetkoprávním vypořádáním dle požadavku majetkového správce.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* koupi pozemku par. č. 13/7 zahrada o výměře 89 m2 a geometrickým plánem
č. 187-196/2004 nově zaměřeného pozemku par. č. 13/10 zahrada o výměře 26 m2
v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice od Jednoty, spotřebního družstva v Kamenici nad Lipou za dohodnutou kupní cenu 5 750,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;
* dodatek č. 61 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu
ZK-01-2005-33, př. 1;
* darování pozemků nově zaměřených geometrickým plánem č. 187-196/2004
par. č. 1515/6 ostatní plocha, silnice o výměře 475 m2 a par. č. 1515/7 ostatní plocha, silnice o výměře 448 m2 v k. ú. Křelovice u Pelhřimova a obci Křelovice do vlastnictví obce Křelovice;
* dodatek č. 62 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu
ZK-01-2005-33, př. 2.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín duben 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz