Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-87

ZK-01-2005-87.doc  ZK-01-2005-87pr1.doc  ZK-01-2005-87pr1upr1.doc
Číslo materiálu87
Číslo jednacíZK-01-2005-87
NázevDotace na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina
Zpracoval: P. Průža, L. Ryšavá
Předkládá J. Hulák
Počet příloh
Popis problému

Po úspěšných dvou kolech poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí v roce 2003 a 2004 byl opět ze strany obcí projeven o poskytnutí této dotace v roce 2005 velký zájem. Dne 30. 9. 2004 byl ukončen příjem žádostí na poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005. Žádosti byly vyhodnoceny podle Pravidel pro poskytování dotací na územně plánovací činnost ("Pravidla"). Vzhledem k tomu, že o přidělení finančního příspěvku obci rozhoduje zastupitelstvo kraje, předkládáme seznam obcí, které o tento finanční příspěvek požádaly.
Finanční prostředky určené pro dotace obcím na pořizování územně plánovací dokumentace jsou ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005 ve výši 6 000 tis. Kč zahrnuty v kapitole Regionální rozvoj v rámci Programu obnovy venkova, § 3635 - Územní plánování, ORJ 7000.
Návrh řešení

V příloze 1 je uveden seznam všech podaných žádostí, jejich vyhodnocení po srovnání s "Pravidly" a doporučení resp. nedoporučení žádosti ke schválení zastupitelstvem kraje. Celkový objem požadovaných finančních prostředků je 6 160 463,00 Kč pro 69 žádostí, z toho ke schválení doporučujeme 66 žádostí o celkovém objemu 5 784 401,00 Kč. Ke schválení se nedoporučují 3 žádosti - a to žádosti obcí Budišov a Modlíkov (tyto obce nemají schválené zadání územního plánu obce (ÚPO)) a obec Strážek dosud neschválila zadání ÚPO s funkcí souborného stanoviska, což je jednou z podmínek "Pravidel" k získání dotace. Ani jedna z těchto tří žádostí tedy nesplnila podmínky "Pravidel".
Stanoviska

Rada kraje projednala materiál dne 25. 1. 2005 a usnesením 0127/05/2005/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace 66 obcím kraje ze schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005.
Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
poskytnutí finančního příspěvku na pomoc při pořizování územně plánovací dokumentace 66 obcím kraje ze schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2005, kapitoly Regionální rozvoj, ORJ 7000, par. 3635 - Územní plánování, v celkové výši 5 784 401,00 Kč, dle materiálu ZK-01-2005-87, př. 1.
Odpovědnost odbor ÚPSŘ, odbor ekonomický
Termín 10. 12. 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz