Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-20

ZK-01-2005-20.doc  ZK-01-2005-20pr1.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíZK-01-2005-20
NázevDarování pozemků v k. ú. a obci Třešť
Zpracoval Z. Ošmerová
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Vysočina se stala ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a na základě Rozhodnutí MDS ČR č. j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina.
Na odbor majetkový se obrátil starosta města Třeště se žádostí o bezúplatný převod pozemků par. č. 4571/3, par. č. 4571/4 a par. č. 4577/3 v k. ú. a obci Třešť. Tyto pozemky jsou zastavěny místní komunikací nebo chodníkem. K tomuto stavu došlo při rekonstrukci náměstí a přilehlého okolí v roce 2002.
Pozemky par. č. 4571/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 183 m2, par. č. 4571/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m2 a par. č. 4577/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2 jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Jihlava na listu vlastnictví č. 1230 pro katastrální území a obec Třešť. Jako vlastník je zde uvedena Vysočina ve správě příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Jihlava.
Usnesením č. 0011/01/2005/RK schválila Rada kraje Vysočina zveřejnění záměru darování výše uvedených pozemků městu Třešť.
Zveřejnění záměru darování proběhlo na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění od 10. 1. 2005 do 11. 2. 2005.
Od majetkového odboru města Třešť jsme obdrželi usnesení č. 218/S/2004-28/6-Z Zastupitelstva města Třešť, kterým schvaluje bezúplatné nabytí pozemků a souhlas s návrhem darovací smlouvy.

Návrh řešení

Vzhledem k tomu, že stavba místní komunikace a chodníku na náměstí je ve vlastnictví města Třešť, navrhuje odbor majetkový uzavřít s žadatelem darovací smlouvu na pozemky
par. č. 4571/3, par. č. 4571/4 a par. č. 4577/3 v k. ú. a obci Třešť a sjednotit tak vlastnictví pozemku a stavby. Návrh je v souladu s čl. II, odst. 2 Zásad zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina.
Návrh předpokládá schválení darování pozemků městu Třešť a dodatku zřizovací listiny, kterým budou pozemky vyjmuty ze správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Jihlava.


Stanoviska

Rada kraje usnesením č. 0011/01/2005/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit darování pozemků do vlastnictví města Třešť.
Správa a údržba silnic Jihlava souhlasí s darováním pozemků městu Třešť;
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s darováním pozemků městu Třešť.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* darování pozemků par. č. 4571/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 183 m2, par. č. 4571/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 37 m2 a par. č. 4577/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2 v k. ú. a obci Třešť do vlastnictví města Třešť;
* dodatek č. 27 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu
ZK-01-2005-20, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín květen 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz