Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-27

ZK-01-2005-27.doc  ZK-01-2005-27pr1.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíZK-01-2005-27
NázevVýkupy a bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. a obci Polná
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Kraj Vysočina jako investor realizoval v letošním roce stavbu silnice II/352 Polná - přeložka". Zastupitelstvo kraje usnesením 056/02/2003/ZK schválilo uzavření smluv o budoucích kupních smlouvách na pozemky pro stavbu "II/352 Polná - přeložka" v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-02-2003-19, př. 9 za cenu stanovenou podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku
a o změně některých zákonů. Materiál přitom uváděl, že požadavky vlastníků na vyšší výkupní ceny bude kraj řešit ve spolupráci s městem Polná. V době schválení a jednání s vlastníky pozemků byla cena dle tehdy platného oceňovacího předpisu pro dané území 38,40 Kč/m2. Protože vlastníci s touto cenou nesouhlasili, bylo po jednání mezi krajem a městem Polná přijato řešení, že město doplatí rozdíl ceny ze svého rozpočtu a kraj bude stavbu realizovat. Doplatek z rozpočtu města v celkové výši 267 250,- Kč schválilo zastupitelstvo města. Starosta města se obrátil v říjnu roku 2004 na náměstka hejtmana Miloše Vystrčila s žádostí o projednání zvýšení výkupní ceny prostředků rozpočtu kraje. Žádost vychází z usnesení zastupitelstva kraje 097/02/2004/ZK, kterým byla rada kraje zmocněna ke schválení ceny nabývaných nemovitostí pro silniční stavby silnic II. a III. třídy v případech, kdy nebude možné dosáhnout dohody o ceně vykupovaných nemovitostí schválené v zastupitelstvu kraje. V současné době proběhlo zaměření skutečného provedení stavby silnice a vyhotovení geometrického plánu. Na základě geometrického plánu je třeba přistoupit k vypořádání závazků vzešlých ze smluv o budoucích kupních smlouvách a zastavěné pozemky v rozsahu a za ceny dle materiálu ZK-02-2005-27, př. 1 od původních vlastníků vykoupit. V případě pozemků ve vlastnictví města Polná byla uzavřena na dotčené pozemky smlouva o budoucí darovací smlouvě.

Návrh řešení

OM je názoru, že zmocnění ke zvýšení ceny pro výkupy je prakticky využitelné pouze v případech, kdy v průběhu vyjednávání mezi krajem a vlastníkem nemovitosti není možné dosáhnout dohody o ceně schválené zastupitelstvem kraje. Návrh na schválení vyšší výkupní ceny je v takovém případě podložen zdůvodněním a je na rozhodnutí rady kraje, zda výkupní cenu (a tím i cenu stavby) zvýšit. Toto zmocnění bylo radě kraje uděleno pouze s odkazem na zajištění operativnosti při přípravě staveb. V daném případě se obec v zájmu vybudování stavby zavázala k podílu na financování výkupů pozemků pro stavbu.
Žádost starosty města Polná byla projednána a byl dohodnut návrh řešení, který vycházel z oceňovacích předpisů platných v době podání žádosti a na základě kterých kraj vykupoval pozemky pro stavby i pod stávajícími silnicemi za nejméně 50,- Kč/m2. Nepředpokládala se změna oceňovacího předpisu. Od 1. 1. 2005 však vstoupila v platnost novela, která minimální cenu ve výši 50,- Kč/m2 zrušila. Stav se tak vrátil do cenové úrovně roku 2003.
OM předkládá návrh usnesení ve variantě, podle které kraj Vysočina za vykupované pozemky zaplatí 75,- Kč/m2 dle uzavřených budoucích kupních smluv, přičemž z vlastních prostředků kraj uhradí 50,- Kč/m2 a zbývajících 25,- Kč/m2 bude kryto z finančních prostředků převedených městem kraji Vysočina.
Návrh usnesení předpokládá schválit nabytí pozemků do vlastnictví kraje zastavěných stavbou silnice "II/352 Polná - přeložka" za podmínek, v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-01-2005-27, př. 1. V případě pozemků ve vlastnictví Města Polná se jedná o jejich přijetí darem.
Navrhovaný podíl kupní ceny vykupovaných pozemků z prostředků kraje je kryt schváleným rozpočtem.

Stanoviska

Rada kraje svým usnesením č. 0094/04/2005/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit nabytí pozemků zastavěných stavbou silnice "II/352 Polná - přeložka" v k.ú. Polná za podmínek, v rozsahu a od vlastníků dle materiálu RK-04-2005-07, př.1.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
nabytí pozemků zastavěných stavbou silnice "II/352 Polná - přeložka" v k. ú. Polná za podmínek, v rozsahu a od vlastníků dle materiálu ZK-01-2005-27, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz