Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-16

ZK-01-2005-16.doc  ZK-01-2005-16pr1.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíZK-01-2005-16
NázevDarování pozemku v k. ú. Březka u Velké Bíteše městu Velká Bíteš
Zpracoval J. Tvrzová
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Město Velká Bíteš podáním ze dne 21. 10. 2004 požádalo o darování části pozemku
par. č. 1368 - ostatní plocha, silnice v k. ú. Březka u Velké Bíteše (LV č. 82) nově odměřené geometrickým plánem č. 116-83/2001 jako pozemek par. č. 1368/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2. Jedná se o pozemek pod stavbou "božích muk" zapsaných jako kulturní památka. Obyvatelé města Velká Bíteš, části Březka upozorňují na špatný technický stav památky a požadují její opravu. Město Velká Bíteš je dle vlastního prohlášení vlastníkem této památky a má zájem tuto stavbu, která se nachází na jejím území, opravit. Kraj Vysočina se stal vlastníkem pozemku par. č. 1368 - ostatní plocha, silnice o výměře 2653 m2 v k. ú. Březka u Velké Bíteše na základě rozhodnutí MDS č.j. 3796/2001-9-KM ze dne 10. 9. 2001 vydaného podle zákona č. 157/2000 Sb., a na základě zřizovací listiny byl m.j. tento pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Žďár nad Sázavou.
Záměr darovat nově odměřený pozemek par. č. 1368/2 v k. ú. Březka u Velké Bíteše městu Velká Bíteš byl zveřejněn na úřední desce krajského úřadu kraje Vysočina ve dnech 5. 11. - 6. 12. 2004.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje darovat nově odměřený pozemek par. č. 1368/2 - ostatní plocha o výměře 9 m2 v k. ú. Březka u Velké Bíteše městu Velká Bíteš ve smyslu čl. II. Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina z důvodu veřejného zájmu (sjednocení vlastnictví stavby a pozemku). V případě provádění stavebních úprav i pro vlastní identifikaci stavby, která se nezapisuje do katastru nemovitostí, je vhodnější vlastnit i pozemek pod touto stavbou. Nově oddělený pozemek se nachází mimo těleso silnice, pro vlastníka, resp. správce je fakticky nevyužitelný a jeho odprodejem nedojde k zásahu do silnice č. III/3925.
Návrh usnesení předpokládá schválení:
- darování pozemku par. č. 1368/2 v k. ú. Březka u Velké Bíteše městu Velká Bíteš
- dodatku Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou, kterým bude upraven rozsah spravovaného majetku v důsledku uzavření darovací smlouvy.

Stanoviska

Usnesením 1420/37/2004/RK ze dne 2. 11. 2004 rada kraje schválila zveřejnění záměru darovat městu Velká Bíteš nově odměřený pozemek par. č. 1368/2 v k. ú. Březka u Velké Bíteše a zároveň doporučila zastupitelstvu kraje schválit darování pozemku par. č. 1368/2
v k. ú. Březka u Velké Bíteše městu Velká Bíteš.
Kladné stanovisko odboru dopravy a silničního hospodářství.
Kladné stanovisko SÚS Žďár nad Sázavou.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* darování pozemku par. č. 1368/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 9 m2
v k. ú. Březka u Velké Bíteše a obci Velká Bíteš do vlastnictví města Velká Bíteš;
* dodatek č. 93 SÚS Žďár nad Sázavou dle materiálu ZK-01-2005-16, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz