Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-40

ZK-01-2005-40.doc  ZK-01-2005-40pr1.doc
Číslo materiálu40
Číslo jednacíZK-01-2005-40
NázevDarování nemovitostí v k. ú. a obci Pelhřimov
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a na základě Rozhodnutí MDS ČR
č. j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stala vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina.
Odbor majetkový obdržel od města Pelhřimov žádost o darování pozemků par. č. 3377/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 865 m2, par. č. 3377/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 256 m2, par. č. 3378 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 553 m2, par. č. 3420/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 6 089 m2 a par. č. 3420/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2, vše v k. ú. a obci Pelhřimov.
Tyto pozemky jsou zastavěny místní komunikací a Katastrální úřad pro Vysočinu, katastrální pracoviště Pelhřimov je vede na listu vlastnictví č. 7092 pro výše uvedené k. ú. a obec, kde je jako vlastník uvedena Vysočina ve správě příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Pelhřimov.
I když byla část bývalé silnice III/1333 na pozemcích par. č. 3377/5, par. č. 3377/1,
par. č. 3378, par. č. 1546/13, par. č. 3420/1 a par. č. 3419/1, vše v k. ú. a obci Pelhřimov rozhodnutím Ministerstva dopravy a spojů ČR č.j. 25623/200-120 ze dne 8. 1. 2000 vyřazena ze silniční sítě a převedena do místních komunikací, je stavba silničního tělesa dosud vedena ve vlastnictví kraje Vysočina a ve správě příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Pelhřimov.
Usnesením č. 1414/37/2004/RK ze dne 2. 11. 2004 schválila Rada kraje zveřejnění záměru darování výše uvedených pozemků a stavby silničního tělesa v k. ú. a obci Pelhřimov na úřední desce krajského úřadu. Zveřejnění záměru bylo zahájeno dne 26. 11. 2004 a ukončeno bylo dne 27. 12. 2004. V průběhu zveřejnění se žádný další zájemce nepřihlásil.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje darovat všechny výše uvedené nemovitosti městu Pelhřimov a dát tak do souladu vlastnické vztahy s právními normami ( podle odst. 1 § 9 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění je vlastníkem místních komunikací obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí). V zájmu sjednocení vlastníka stavby a pozemku pod ní je navrhováno rovněž darování pozemků.
Návrh předpokládá schválení darování výše uvedených nemovitostí městu Pelhřimov a dodatku zřizovací listiny, kterým budou vyjmuty se správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Pelhřimov.

Stanoviska

Usnesením č. 1414/37/2004/RK ze dne 2. 11. 2004 doporučila rada kraje zastupitelstvu kraje schválit darování nemovitostí městu Pelhřimov.
Správa a údržba silnic Pelhřimov souhlasí s darováním nemovitostí.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s darováním nemovitostí.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* darování pozemků par. č. 3377/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 865 m2,
par. č. 3377/5 - ostatní plocha, silnice o výměře 1 256 m2, par. č. 3378 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 553 m2, par. č. 3420/1 - ostatní plocha, silnice o výměře 6 089 m2 a par. č. 3420/3 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2 a stavby silničního tělesa místní komunikace na pozemcích par. č. 3377/1, par. č. 3377/5, par. č. 3378,
par. č. 1546/13, par. č. 3420/1 a par. č. 3419/1, vše v k. ú. a obci Pelhřimov do vlastnictví města Pelhřimov;
* Dodatek č. 68 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu
ZK-01-2005-40, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín duben 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz