Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-54

ZK-01-2005-54.doc  ZK-01-2005-54pr1.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíZK-01-2005-54
NázevProdej nemovitostí v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění, a na základě Rozhodnutí MDS ČR
č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10.9.2001 stala vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření státní příspěvkové organizace SÚS na území kraje Vysočina.
Odbor majetkový obdržel od neziskové organizace s názvem Záchranná brigáda kynologů kraje Vysočina (dále jen ZBKKV), se sídlem Želiv 218 žádost o odkoupení správní budovy bývalé obalovny živičných směsí bez č.p. postavené na pozemcích par. č. st. 107/1 a par. č. st. 107/2 a pozemků par. č. st. 107/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2
a par. č. 583/9 - trvalý travní porost o výměře 2 088 m2, vše v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov.
ZBKKV uvedla, že od prezidia Svazu záchranných brigád kynologů ČR získala pro první čtvrtletí letošního roku částku 100 000,- Kč na nákup pozemku za účelem výstavby cvičiště a klubovny. ZBKKV je součástí integrovaného záchranného systému v kraji a zavazuje se, že v případě potřeby by poskytla tyto nemovitosti dalším složkám.
Výše uvedené nemovitosti jsou Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Pelhřimov vedeny na listu vlastnictví č. 297 pro k. ú. Myslotín a obec Pelhřimov, kde je jako výhradní vlastník uvedena Vysočina, se sídlem v Jihlavě ve správě příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Pelhřimov.
Dle sdělení majetkového správce nejsou výše uvedené nemovitosti zatíženy žádnou ekologickou zátěží. Jedná se o správní budovu a pozemky, na kterých neprobíhala vlastní výroba obalovaných živičných směsí.
Rada kraje usnesením č. 0053/03/2005/RK ze dne 11. 2. 2005 schválila zveřejnění záměru prodeje výše uvedených nemovitostí na úřadní desce krajského úřadu. Zveřejnění záměru prodeje proběhne ve dnech 13. 1. 2005 až 13. 2. 2005.
Žadateli byl zaslán návrh kupní smlouvy. Žadatel uvedl, že kupujícím nebude ZBKKV, ale Svaz záchranných brigád kynologů ČR z jehož prostředků má být koupě hrazena. Svaz záchranných brigád kynologů ČR je občanským sdružením jehož základními organizačními články jsou záchranné brigády (mezi nimi i ZBKKV). Důvodem je vazba Svazu na finanční zdroje tvořené z podstatné části dotacemi ze státního rozpočtu, administrativním zázemím a finančními zdroji potřebnými pro správu nemovitého majetku. Dle sdělení presidenta Svazu budou bezprostředně po realizaci koupě převáděné nemovitosti dány dlouhodobě do užívání ZBKKV.
Návrh řešení

Výše uvedené nemovitosti jsou dle sdělení SÚS Pelhřimov pro provoz této příspěvkové organizace nepotřebné a proto odbor majetkový navrhuje dle článku II. odst. 3 písm. a) Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina jejich přímý prodej Svazu záchranných brigád kynologů ČR za částku 100.000,- Kč.
Svaz záchranných brigád kynologů ČR je občanským sdružením (dle stanov dobrovolným, otevřeným občanským sdružením neziskového charakteru), zabezpečuje prostřednictvím záchranných brigád činnost spočívající v záchraně osob při živelných či jiných katastrofách a je součástí integrovaného záchranného systému kraje Vysočina. Vzhledem k tomuto se odbor majetkový domnívá, že by nebylo vhodné požadovat kupní cenu v místě a v čase obvyklou, jak vyžaduje zpravidla ustanovení § 18 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v platném znění. Dalším důvodem pro formu přímého prodeje je, že Svaz vyčlenil pro zřízení základy v kraji Vysočina finanční prostředky pouze po omezené časové období a klasický způsob prodeje nemovitostí by byl pro žadatele příliš zdlouhavý.
Odbor majetkový navrhuje zřídit ve prospěch kraje předkupní právo na prodávané nemovitosti na dobu 10 let za cenu, která se bude skládat z pevné částky 100 000,- Kč
a z částky odpovídající zůstatkové hodnotě technického zhodnocení provedeného po dobu existence předkupního práva.
Návrh usnesení předpokládá schválit prodej výše uvedených nemovitostí a dodatek zřizovací listiny, kterým se převáděný majetek vyjme za správy organizace.

Stanoviska

Rada kraje usnesením 0155/06/2005/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit prodej správní budovy bývalé obalovny živičných směsí bez č.p. postavené na pozemcích
par. č. st. 107/1 a par. č. st. 107/2 a pozemků par. č. st. 107/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 a par. č. 583/9 - trvalý travní porost o výměře 2 088 m2, vše v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov občanskému sdružení Svaz záchranných brigád kynologů České republiky, IČ 47511851 za kupní cenu 100 000,- Kč za podmínky zřízení předkupního práva na převáděné nemovitosti na dobu 10 let ode dne vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí na tyto nemovitosti ve prospěch kraje Vysočina dle materiálu RK-06-2005-54.
Správa a údržba silnic Pelhřimov souhlasí s odprodejem nemovitostí.
Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s odprodejem nemovitostí.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* prodej správní budovy bývalé obalovny živičných směsí bez č. p. postavené na pozemcích par. č. st. 107/1 a par. č. st. 107/2 a pozemků par. č. st. 107/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 327 m2 a par. č. 583/9 - trvalý travní porost o výměře 2 088 m2, vše
v k. ú. Myslotín a obci Pelhřimov občanskému sdružení Svaz záchranných brigád kynologů České republiky, IČ 47511851 za kupní cenu 100 000,- Kč za podmínky zřízení předkupního práva na převáděné nemovitosti na dobu 10 let ode dne vkladu kupní smlouvy do katastru nemovitostí na tyto nemovitosti ve prospěch kraje Vysočina dle materiálu ZK-01-2005-54;
* dodatek č. 58 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Pelhřimov dle materiálu
ZK-01-2005-54, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz