Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-32

ZK-01-2005-32.doc  ZK-01-2005-32pr1.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíZK-01-2005-32
NázevVýkup pozemku v k. ú. a obci Jihlava
Zpracoval F. Vak
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Odbor majetkový byl ředitelem SÚS Jihlava požádán o vykoupení částí pozemků par. č. 550/1 a par. č. 550/2 v k. ú. a obci Jihlava od ing Kličky, neboť jsou zastavěny silnicí II/352. Předložený požadavek byl řešen se závěrem, že zastupitelstvo kraje schválilo usnesením 221/04/2003/ZK uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, podle které by kraj Vysočina po provedené opravě výše uvedené silnice a jejím následném geometrickém zaměření, koupil od ing. Kličky části jeho pozemků zastavěných silnicí za kupní cenu 480,-Kč/m2.
V současné době je již oprava silnice provedena a v místech styku s pozemky ing. Kličky i geometricky zaměřena. Potvrdil se tak původní předpoklad, že část silnice se nachází na jeho pozemcích. Podle geometrického plánu č. 3399-20/2004 ze dne 6. 10. 2004 se jedná o část pozemku, která je označena jako pozemek par. č. 550/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 v k. ú. a obci Jihlava. Tím došlo ke splnění podmínek sjednaných ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě a je možné přistoupit k realizaci vlastního výkupu zastavěných pozemků.

Návrh řešení

Vzhledem k výše uvedenému, navrhuje odbor majetkový nově zaměřený pozemek od ing. Ladislava Kličky vykoupit. Výkup bude proveden podle smlouvy o budoucí kupní smlouvě za sjednanou kupní cenu 480,- Kč/m2. Pozemek je prost porostů a sjednaná kupní cena odpovídá výši ceny zjištěné podle § 28 odst. 9 vyhl. č. 540/2002 Sb., provádějící zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, v platném znění, proto bylo upuštěno od vypracování znaleckého posudku soudním znalcem. Koupí nově zaměřeného pozemku pod částí silnice II/352 se stane kraj vlastníkem silnice i pozemku zastavěného silnicí a sjednotí tak vlastnický vztah.
Vykoupený pozemek bude dodatkem zřizovací listiny svěřen do správy příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Jihlava.
Návrh usnesení předpokládá schválit koupi nově zaměřeného pozemku zastavěného silnicí v k. ú. a obci Jihlava od vlastníka tohoto pozemku do vlastnictví kraje a dodatek zřizovací listiny SÚS Jihlava.

Stanoviska

Budoucí výkup pozemku zastavěného silnicí schválilo zastupitelstvo kraje usnesením 221/04/2003/ZK dne 23. 9. 2003.
Rada kraje usnesením 0017/01/2005/RK doporučilo zastupitelstvu kraje schválit koupi pozemku par. č. 550/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2 v k. ú. a obci Jihlava od ing. Ladislava Kličky za kupní cenu 5 760,-Kč do vlastnictví kraje Vysočina.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* koupi pozemku par. č. 550/3 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2
v k. ú. a obci Jihlava, nově zaměřeného geometrickým plánem č. 3399-20/2004 od
ing. Ladislava Kličky za kupní cenu 5 760,- Kč do vlastnictví kraje Vysočina;
* dodatek č. 29 Zřizovací listiny Správy a údržby silnic Jihlava dle materiálu
ZK-01-2005-32, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz