Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-78

ZK-01-2005-78.doc  ZK-01-2005-78pr1.doc  ZK-01-2005-78pr2.doc
Číslo materiálu78
Číslo jednacíZK-01-2005-78
NázevZměna ve Zřizovací listině příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jihlava, Karoliny Světlé 2
Zpracoval: Z. Ludvík počet stran: 1
Předkládá M. Matějková počet příloh: 2
Počet příloh
Popis problému
Dne 29. 6. 2004 zastupitelstvo kraje usnesením č. 223/03/2004/ZK "vydalo rozhodnutí o zrušení příspěvkové organizace Školní statek, Jihlava, Sasov 15, dle materiálu ZK-03-2004-71, př. 2". Dne 26. 10. 2004 zastupitelstvo kraje usnesením č. 359/06/2004/ZK "schválilo svěření majetku, rušené příspěvkové organizace Školní statek, Jihlava, Sasov 15, do správy Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Jihlava, Karoliny Světlé 2, dle materiálu ZK-06-2004-05" (materiál ZK-06-2004-05 je uveden v příloze 2). V souladu s těmito usneseními se movitý majetek spravovaný rušenou příspěvkovou organizací s účinností od 1. 1. 2005 převádí do správy příspěvkové organizaci Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jihlava, Karoliny Světlé 2 (dále jen "SOŠ a SOU") k vlastnímu hospodářskému využití z důvodu zajištění praktické výuky předmětů oboru agropodnikání.
Protože mimořádná inventura (účetní závěrka) proběhla k 31. 12. 2004, nemohl být majetek rušené příspěvkové organizace k datu 1. 1. 2005 zanesen do Zřizovací listiny SOŠ a SOU.
Návrh řešení
V příloze 1 materiálu ZK-01-2005-78 předkládá OŠMS návrh dodatku č. 4 Zřizovací listiny Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, Jihlava, Karoliny Světlé 2 zahrnující změnu ve vymezení majetku (majetek ve správě rušeného školního statku se předává do správy SOŠ a SOU).
Stanoviska

Stanovisko Rady kraje Vysočina:
Rada kraje projednala materiál na jednání dne 1. 2. 2005 a doporučuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek zřizovací listiny.
Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
dodatek č. 4 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jihlava, Karoliny Světlé 2 dle materiálu ZK-01-2005-78, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín do konce února zaslat dodatek SOŠ a SOU
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz