Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro zastupitelstvo čj. ZK-01-2005-48

ZK-01-2005-48.doc  ZK-01-2005-48pr1.doc
Číslo materiálu48
Číslo jednacíZK-01-2005-48
NázevDarování a přijetí daru pozemku v k. ú. Lipnice nad Sázavou
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá F. Dohnal
Počet příloh
Popis problému

Usnesením 385/06/2004/ZK zastupitelstvo kraje vyslovilo souhlas s uznáním vlastnického práva obce Lipnice nad Sázavou k budově č.p. 239 stojící na pozemku st. par. č. 283 a k pozemku st. par. č. 283 o výměře 1120 m2 v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou formou notářského zápisu. V této souvislosti správce tohoto nemovitého majetku, tj. Vyšší odborná škola, Gymnázium, Střední sklářská škola, Střední odborné učiliště a Odborné učiliště, Světlá nad Sázavou inicioval majetkoprávní vypořádání (směnu) pozemku ve vlastnictví obce užívaného školou pro praktickou výuku žáků za pozemek ve vlastnictví kraje pro školu nepotřebný v areálu školy.
Odbor majetkový zabezpečil vypracování geometrického plánu na stanovení přesných výměr pozemků určených ke směně, resp. k uzavření dvou vzájemných darovacích smluv. Předmětem darování obci Lipnice nad Sázavou je pozemek par. č. 326/23 o výměře 1387 m2 v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou a předmětem přijetí daru je pozemek par. č. 326/24 o výměře 2344 m2 v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou (geometrický plán č. 591-91/2004) .
Záměr darování pozemku par. č. 326/23 o výměře 1387 m2 byl zveřejněn na úřední desce krajského úřadu ve dnech 15. 10. - 15. 11. 2004.
Pozemek par. č. 326/5, ze kterého byl výše uvedeným geometrickým plánem oddělen pozemek par. č. 326/23, určený k darování, je ve vlastnictví kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
čj. 19646/2001-14 ze dne 26. 6. 2001.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje uzavřít dvě darovací smlouvy, kterými by kraj Vysočina daroval obci Lipnice nad Sázavou pozemek par. č. 326/23 o výměře 1387 m2 v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou a obec Lipnice nad Sázavou by darovala kraji Vysočina pozemek par. č. 326/24 o výměře 2344 m2 v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou. Tímto bude dokončeno uspořádání pozemků s obcí v areálu v rozsahu pozemků užívaných školou pro praktickou výuku.
Návrh usnesení předpokládá schválit darování a přijetí daru pozemků a dodatku zřizovací listiny, kterým se upraví rozsah nemovitého majetku svěřeného do správy organizace.

Stanoviska

Rada kraje usnesením 1280/35/2004/RK doporučila zastupitelstvu kraje schválit:
* darování pozemku par. č. 326/23 o výměře 1387 m2 v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou vzniklého na základě geometrického plánu č. 591-91/2004 obci Lipnice nad Sázavou;
* přijetí daru pozemku par. č. 326/24 o výměře 2344 m2 v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou od obce Lipnice nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina
Zástupce Vyšší odborné školy, Gymnázia, Střední sklářské školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště Světlá nad Sázavou dal k tomuto uspořádání podnět s souhlasí s ním.
Odbor školství, mládeže a sportu nemá námitky proti navrhovanému vzájemnému uspořádání pozemků.*

Návrh usnesení

Zastupitelstvo kraje
schvaluje
* darování pozemku par. č. 326/23 o výměře 1387 m2 v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou vzniklého na základě geometrického plánu č. 591-91/2004 do vlastnictví obce Lipnice nad Sázavou;
* přijetí daru pozemku par. č. 326/24 o výměře 2344 m2 v k. ú. a obci Lipnice nad Sázavou vzniklého dle téhož GP od obce Lipnice nad Sázavou do vlastnictví kraje Vysočina;
* dodatek č. 7 zřizovací listiny Vyšší odborné školy, Gymnázia, Střední sklářské školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště Světlá nad Sázavou, Sázavská 547 dle materiálu ZK-01-05-2005-48, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2005
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz