Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 22/2006 - 18.07.2006

ČísloNázev
01Pozvánka
02Koupě pozemku v k. ú. a obci Moravské Budějovice
03Výkup pozemku v k. ú. a obci Pelhřimov
04Koupě pozemku v k. ú. a obci Velká Bíteš
05Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k. ú. a obci Buřenice
06Prodej nemovitostí v k. ú. Černovice u Tábora a obci Černovice
07Prodej pozemku v k. ú. Řemenov a obci Olešná
08Souhlas se stavbou chodníku a darování pozemků v k. ú. a obci Jakubov u Moravských Budějovic
09Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Chotěboř
10Nabytí pozemků do vlastnictví kraje Vysočina pro stavbu silnice "II/360 Třebíč - Velké Meziříčí, obchvat obce Oslavička", změna ceny nabývané nemovitosti
11Pronájem nemovitého majetku kraje Vysočina
12Darování plechové garáže v k. ú. Lesonice
13Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
14Zrušení věcného břemene
15Souhlas se stavební akcí "Barovka - Suchá" v k. ú. Lány u Libice nad Doubravou a obci Lány
16Nabídka prodeje pozemků v k. ú. Sulkovec a Polom u Sulkovce a obci Sulkovec
17Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu "Okružní křižovatka silnic II/411, II/152, III/15226 Moravské Budějovice"
18Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu "II/403 Urbanov havárie mostu evid. č. 403 - 008"
19Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu "Rekonstrukce mostu ev. č. 152 - 018 v Jaroměřicích"
20Přijetí daru pozemků v k. ú. a obci Třebíč
21Prodej domu a pozemků v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
22Zveřejnění záměru a zahájení jednání o prodeji a darování částí pozemku v k. ú. a obci Jihlava
23Návrh na zařazení nové akce do rozpočtu kraje
24Návrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
25Návrh na provedení rozpočtového opatření - Podpora účasti na sportovních mistrovstvích
26Žádost o finanční příspěvek kraje na reprezentaci kraje v Mezinárodním kole Chemické olympiády
27Žádost o příspěvek kraje na reprezentaci kraje v ústředním kole soutěže pěveckých souborů
28Stanovení platu
29Návrh na provedení rozpočtového opatření kapitoly Školství - financování IT
30Návrh na provedení rozpočtového opatření - Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze I. stupně
31Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace soukromým školám a školským zařízením
32Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 u kapitoly Školství - investiční akce Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou
33Souhlas s uzavřením nájemní smlouvy Střední průmyslové školy Třebíč
34Návrh na vyřazení nepotřebného majetku České zemědělské akademie v Humpolci
35Návrh na provedení rozpočtového opatření - úprava schváleného rozpočtu a změna závazných ukazatelů u Vyšší odborné školy a Střední školy veterinární, zemědělské a zdravotnické Třebíč
36Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 u kapitoly Školství - investiční dotace u Havlíčkova gymnázia Havlíčkův Brod
37Nájem movité věci - dohoda o ukončení smlouvy
38Návrh na vyřazení majetku, škody na majetku kraje
39Žádost obce Bobrová o poskytnutí mimořádné dotace na dokončení rozestavěného hřbitova v obci Bobrová
40Program obnovy venkova Vysočiny - žádost obce Rovečné o změnu účelu použití poskytnuté dotace
41Čestné prohlášení při podávání žádosti o platbu za první etapu projektu Budování rozvojového partnerství za účelem posílení kapacity při plánování a realizaci programů v kraji Vysočina
42Prohlášení při podávání žádosti o platbu projektu Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina
43Úprava postupů při výběrových řízeních na dodavatele v rámci dokumentace pro grantové schéma v rámci opatření 4.1.2 SROP
44Úprava postupů při výběrových řízeních na dodavatele v rámci dokumentace pro grantová schémata v rámci opatření 4.2.2 SROP
45Přijetí závazku dodržování podmínek při realizaci krajského projektu Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina
46Úprava postupů při výběrových řízeních na dodavatele v rámci dokumentace pro grantová schémata v rámci opatření 1.1 SROP
47Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Havlíčkův Brod
48Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Havlíčkův Brod
49Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Pelhřimov
50Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Jihlava
51Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Jihlava
52Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Jihlava
53Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Žďár nad Sázavou
54Delegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Třebíč
55Návrh na vyřazení nepotřebného majetku Správy a údržby silnic Žďár nad Sázavou
56Návrh převodu finančních prostředků z rezervního fondu do investičního fondu u příspěvkových organizací Správy a údržby silnic kraje Vysočina
57Návrh na zvýšení provozního příspěvku SÚS kraje Vysočina
58Fond Vysočiny - projekt FV 032/118/05
59Stanovení platu řediteli Krajské knihovny Vysočiny
60Žádost o souhlas s dlouhodobou zápůjčkou majetku
61Návrh rozpočtového opatření na rok 2006 - účelové dotace ze státního rozpočtu pro příspěvkové organizace zřizované krajem Vysočina na úseku kultury a úprava příspěvku na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
62Podklady pro zadání výběrového řízení na "Provedení procesně-organizačního auditu na všech odborech Krajského úřadu kraje Vysočina"
63Delegace zástupců zřizovatele do hodnotící komise
64Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci
65Nemocnice Třebíč - výpůjčka přístroje pro oční oddělení
66Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci
67Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci
68Dodatky organizačních řádů nemocnic a organizační řád Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace
69Vyřazení nepotřebného majetku v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
70Stanovení platu ředitelce příspěvkové organizace
71Změna rozpočtu v kapitole zdravotnictví
72Realizace projektu "První pomoc do škol 2006"
73Jmenování transformační skupiny pro implementaci zákona č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních v kraji Vysočina
74Podání žádosti o dotace pro poskytovatele sociálních služeb pro rok 2007 na Ministerstvo práce a sociálních věcí a příprava střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
75Návrh na poskytnutí darů
76Návrh změny tvorby Strategie protidrogové politiky kraje Vysočina na období 2006- 2010
77Program prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2007- 2008
78Návrh na poskytnutí věcného daru
79Návrh na poskytnutí dotace
80Návrh na provedení rozpočtového opatření - Návrh na uspořádání společenské akce u příležitosti poděkování osobám, které se podílely na odstraňování škod způsobených povodněmi
81Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - úhrada části nákladů na zajištění zdravotní služby v rámci Autokrosových závodů
82Návrh na provedení rozpočtového opatření- poskytnutí finančního daru Horáckému folklornímu sdružení Jihlava HORFOS
83Návrh na provedení rozpočtového opatření - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na cílené vyhledávání objektů pomocí stopových detektorů s předpokládanou vysokou radonovou zátěží za účelem jejich ozdravení v rámci Radonového programu ČR v kra
84Návrh na provedení rozpočtového opatření - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, MŠ a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR v kraji Vysočina k 30. 6. 2006
85Návrh na provedení rozpočtového opatření - povýšení rozpočtu kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené I. pololetí 2006
86Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a při integrovaném povolování
87Shrnutí závěrů z hodnotící zprávy o výsledcích kontrol výkonu přenesené působnosti orgány krajů a hl.m. Prahy v letech 2004 a 2005 (se zaměřením na kraj Vysočina)
88Veřejná zakázka na stavební práce na stavbu "Regulace dopravy a parkování v centru Lipnice nad Sázavou" obsahující investiční akci kraje Vysočina "III/34740 Lipnice nad Sázavou - rekonstrukce"
89Informace o průběhu stavby II/405 Jihlava - Příseka
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz