Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-16

RK-22-2006-16.doc
Číslo materiálu16
Číslo jednacíRK-22-2006-16
NázevNabídka prodeje pozemků v k. ú. Sulkovec a Polom u Sulkovce a obci Sulkovec
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Krajský úřad kraje Vysočina, odbor majetkový (dále jen OM) obdržel od obce Sulkovec nabídku odprodeje pozemků zastavěných tělesem silnice III/3752 v k. ú. Sulkovec a v k. ú. Polom u Sulkovce. Obec konkrétně požaduje, aby kraj od ní vykoupil pozemky ve zjednodušené evidenci, parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 458, par. č. 431/2 v k. ú. Sulkovec a dále pozemky ve zjednodušené evidenci, parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 634 a par. č. 629/1 v k. ú. Polom u Sulkovce. Dle našeho zjištění jsou silnicí III/3752 dále zastavěny obecní pozemky ve zjednodušené evidenci, parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 129, par. č. 134/1, par. č. 143 a par. č. 148 v k. ú. Polom u Sukovce. Některé zmíněné pozemky jsou stavbou silnice zastavěny jen částečně, některé se pod tělesem silnice nacházejí celé. Z toho vyplývá, že na určení přesné výměry pozemků zastavěných tělesem silnice bude, v případě souhlasu s výkupem pozemků do vlastnictví kraje, nezbytné nechat vyhotovit geometrický plán.
Obec Sulkovec nabídku odprodeje pozemků odůvodňuje velice nepříznivou finanční situací vlivem půjčky u Komerční banky na plynofikaci obce ve výši 2.000.000,- Kč, nízkou dotací na uvedenou akci a dále špatným přístupem ze strany správce komunikace, tj. SÚS Žďár nad Sázavou. Obecní zastupitelstvo schválilo prodejní cenu ve výši 50,- Kč/m2, tj. celkem za 334.250,- Kč.
Cena pozemků zastavěných tělesem silnice v uvedených katastrálních územích zjištěná podle vyhlášky č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů však, dle výpočtu OM, činí 21,- Kč/m2.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje nesouhlasit s výkupem pozemků od obce Sulkovec za navrhovaných podmínek. Dosud byly všechny převody pozemků zastavěných tělesy silnic mezi krajem a dotčenými obcemi prováděny bezúplatně. Proto by bylo vhodné provést majetkoprávní vypořádání pozemků formou bezúplatného převodu, nebo vypořádání realizovat až v době, kdy budou uvolněny finanční prostředky ze státního rozpočtu na výkupy pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy, na základě usnesení vlády.
Návrh předpokládá rozhodnutí nepřijmout nabídku odprodeje pozemků do vlastnictví kraje a pověření k dalšímu jednání o převodu pozemků do vlastnictví kraje.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
nepřijmout nabídku k odprodeji obecních pozemků ve zjednodušené evidenci, parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 458, par. č. 431/2 v k. ú. Sulkovec a dále pozemků ve zjednodušené evidenci, parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 634 a par. č. 629/1 v k. ú. Polom u Sulkovce, zastavěných silnicí III/3752, z vlastnictví obce Sulkovec do vlastnictví kraje Vysočina za kupní cenu 334.250,- Kč;
pověřuje
odbor majetkový k dalšímu jednání s obcí Sulkovec o bezúplatném převodu pozemků ve zjednodušené evidenci, parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 431/2 a par. č. 458 v k. ú. Sulkovec a dále pozemků ve zjednodušené evidenci, parcely původ Pozemkový katastr (PK) par. č. 129, par. č. 134/1, par. č. 143, par. č. 148, par. č. 629/1 a par. č. 634 v k. ú. Polom u Sulkovce, z vlastnictví obce Sulkovec do vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 8. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz