Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-32

RK-22-2006-32.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-22-2006-32
NázevNávrh rozpočtového opatření na rok 2006 u kapitoly Školství - investiční akce Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou
Zpracoval H. Moravcová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problému1. Usnesením 0205/07/2004/RK dne 24. 2. 2004 byl Domu dětí a mládeže, Horní 2, Žďár
nad Sázavou (dále DDM Žďár nad Sázavou) radou kraje vysloven souhlas s uzavřením smlouvy k čerpání úvěru ve výši 3 500 tis. Kč na provedení investiční akce "Výstavba squashového centra" jako dostavba vybudovaného Active clubu. Splácení úvěru započalo v roce 2005 a pokračuje v pravidelných čtvrtletních splátkách 125 tis. Kč až do konce roku 2011. DDM Žďár nad Sázavou nyní řeší splátky úvěru v měsících září a prosinec 2006 v souladu se splátkovým kalendářem.

2. DDM Žďár nad Sázavou působí v budovách na ulici Dolní 3 a Horní 2. Budova v ulici
Dolní 3 je vytápěna prostřednictvím plynové kotelny umístěné v budově České pojišťovny, která přímo sousedí s komplexem budov DDM. Česká pojišťovna přistoupila od roku 2005 k jinému způsobu výpočtu dodávek tepla, čímž došlo ke zdražení tepla i pro budovu DDM Žďár nad Sázavou o cca 50 %. Dokladují to dále uváděné platby za teplo. V roce 2003 platby činí 238 093 Kč, v roce 2004 činí 262 512 Kč a v roce 2005 činí již 410 936 Kč. Dodávka tepla se jeví jako velmi nevýhodná a výrazně dražší oproti dodávkám tepla pro budovu DDM v ulici Horní 2, kde teplo dodává společnosti SATT. Společnost SATT vytápí ve Žďáře
nad Sázavou 70% obytných a ostatních budov a svými cenami za teplo (nyní 298,40 Kč/GJ) patří k cenově nejnižším dodavatelům tepla v regionu. Průměrné náklady na teplo v ulici Horní 2 byly v roce 2005 ve výši 27,00 Kč/m3, v ulici Dolní 3 byly 41,50 Kč/m3. Uvedený stav byl DDM Žďár nad Sázavou zhodnocen jako neúsporný a byl podnětem k dále popsanému řešení.
Jednáním s projektantem vznikl návrh vybudování moderní kompaktní předávací stanice spolu s možností lepší regulace jednotlivých topných větví. Předpokládá se, že teplo do nově vybudované předávací stanice bude dodávat společnost SATT. Ta na základě jednání
o dodávkách tepla pro budovu DDM na ulici Dolní 3 přistoupila k tomu, že na své náklady
za účelem dodávky tepla nově zbuduje horkovodní přípojku v délce přibližně 80m. S umístěním horkovodní přípojky se pojí částečná rekonstrukce topného kanálu. Tyto náklady budou součástí nákladů na realizaci akce.
V souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina schválených usnesením 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 požádal DDM Žďár nad Sázavou o souhlas s akcí "Vybudování kompaktní předávací stanice".
Předpokládaná výše investičních nákladů na zbudování předávací stanice je 1 764 tis. Kč. Z této částky tvoří 50 tis. Kč náklady na projektovou dokumentaci a 1 714 tis. Kč tvoří náklady na realizaci akce včetně částečné rekonstrukce topného kanálu. Akci se navrhuje realizovat do konce srpna 2006 a finanční prostředky budou zajištěny z prostředků DDM Žďár nad Sázavou.
Návrh řešení DDM Žďár nad Sázavou v letošním roce předpokládá kladný hospodářský výsledek ve výši
2 500 tis. Kč (výnosy z tržeb za kroužky, za ubytování na turistické základně Sklené, z tržeb za dětské tábory a letní pobyty a za vstupy do Aktive clubu). Za účelem pokrytí výše uvedené akce se navrhuje poskytnutí investiční dotace ve výši 2 000 tis. Kč a stanovení odvodu z provozu DDM Žďár nad Sázavou do rozpočtu zřizovatele ve stejné výši. Investiční dotace bude použita:
1. Na splátky úvěru akce "Výstavba squashového centra" ve výši 236 tis. Kč;
2. Na akci "Vybudování kompaktní předávací stanice" což je dle výše popsaného
1 764 tis. Kč.
Stav investičního fondu (IF) a rezervního fondu (RF) DDM Žďár nad Sázavou:
- stav IF k 1. 1. 2006 je 236 tis. Kč. Předpokládaná tvorba IF 834 tis. Kč (odpisy 334 tis. Kč + předpoklad investiční dotace zřizovatel 500 tis. Kč). Použití celkem včetně odvodu
do rozpočtu zřizovatele činí 782 tis. Kč (bankovní úvěr 500 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 282 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 288 tis. Kč.
- stav RF k 1. 1. 2006 je 73 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 125 tis. Kč. Použití RF
100 tis. Kč. Zůstatek k 31. 12. 2006 bude 98 tis. Kč.
Takto uváděné stavy fondů byly schváleny usnesením 0299/07/2006/RK dne 7. 3. 2006.
Návrh na úpravu stavu IF:
- stav IF k 1. 1. 2006 je 236 tis. Kč. Předpokládaná tvorba IF 2 334 tis. Kč (odpisy 334 tis. Kč + návrh investiční dotace zřizovatel dle tohoto materiálu 2 000 tis. Kč). Použití celkem včetně odvodu do rozpočtu zřizovatele činí 2 546 tis. Kč (bankovní úvěr 500 tis. Kč, předávací stanice 1 764 tis. Kč, odvod do rozpočtu zřizovatele 282 tis. Kč). Zůstatek
k 31. 12. 2006 bude 24 tis. Kč.
StanoviskaOdbor majetkový s předloženým technickým řešením souhlasí.
Odbor ekonomický nemá k předloženému rozpočtovému opatření připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s akcí DDM Žďár nad Sázavou "Vybudování kompaktní předávací stanice" dle materiálu RK-22-2006-32;
* s úpravou a použitím investičního fondu DDM Žďár nad Sázavou dle RK-22-2006-32;
stanovuje
odvod z provozu příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Žďár nad Sázavou ve výši 2 000 tis. Kč;
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o 2 000 tis. Kč v souvislosti s odvodem z provozu u Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, § 3421 - Využití volného času dětí a mládeže, položky 6351 - Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 2 000 tis. Kč s určením pro příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Žďár nad Sázavou;
* změnu závazných ukazatelů odvodu z provozu o 2 000 tis. Kč a investiční dotace o 2 000 tis. Kč u Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou s použitím dle materiálu
RK-22-2006-32.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Domu dětí a mládeže Žďár nad Sázavou
Termín 30. září 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz