Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-09

RK-22-2006-09.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-22-2006-09
NázevVzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Chotěboř
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMěsto Chotěboř požádalo odbor majetkový o bezúplatný převod pozemků par. č. 4487/5 o výměře 37 m2, par. č. 4487/6 o výměře 18 m2, par. č. 4653/6 o výměře 140 m2, par. č. 4653/7 o výměře 89 m2, par. č. 4653/9 o výměře 243 m2, par. č. 4653/10 o výměře 554 m2, par. č. 4653/11 o výměře 208 m2, par. č. 4653/12 o výměře 315 m2, par. č. 4653/13 o výměře 234 m2, par. č. 4653/14 o výměře 394 m2, par. č. 4653/15 o výměře 193 m2, par. č. 4653/16 o výměře 90 m2, par. č. 4653/17 o výměře 413 m2, par. č. 4653/18 o výměře 72 m2, par. č. 4653/19 o výměře 191 m2, par. č. 4653/20 o výměře 211 m2 v katastrálním území a obci Chotěboř. Výše uvedené pozemky byly na základě geometrického plánu, číslo plánu 2566-180/2005 ze dne 22. prosince 2005 pro katastrální území Chotěboř odděleny z pozemků vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 4487 a par. č. 4653/1. Jedná se o pozemky pod rekonstruovanou silnicí II/344, na kterých se v současné době nachází chodníky a veřejná zeleň.
Pozemky par. č. 4487 a par. č. 4653/1 v katastrálním území a obci Chotěboř vlastní kraj na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutím ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. září 2001 čj. 3496/01-9-KM. Usnesením zastupitelstva kraje 083/07/01/ZK ze dne10. září 2001 byly svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod. U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod, jsou zapsány v katastru nemovitostí pro uvedené katastrální území a obec na listu vlastnictví 320.
Na pozemku par.č. 4653/22 o výměře 30 m2, který byl na základě geometrického plánu, číslo plánu 2566-180/2005 ze dne 22. prosince 2005 oddělen z pozemků podle katastru nemovitostí par. č. 4426 a par. č. 748 v katastrálním území a obci Chotěboř se nachází těleso silnice II/344. Pozemky par. č. 4426 a par. č. 748 v katastrálním území a obci Chotěboř jsou ve vlastnictví města Chotěboř. Tyto pozemky jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod na listu vlastnictví 10001.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje provést s městem Chotěboř vzájemný převod pozemků. S ohledem na ustanovení příslušných § zákona č. 357/1992 Sb. o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitosti, v platném znění, bude vzájemný převod pozemků proveden dvěmi darovacími smlouvami. Město Chotěboř získané pozemky od kraje využije pro nekomerční účely jako chodníky a veřejnou zeleň. Převodem pozemků zastavěných silnicí kraje dojde ke sjednocení vlastnictví a k majetkovému urovnání nevypořádaných vlastnických vztahů. Navržené řešení je v souladu s ustanovením článku 2 Zásad zastupitelstva kraje Vysočina pro vzájemný převod nemovitého majetku mezi krajem a obcí. Záměr kraje darovat nemovitý majetek je třeba dle ust. §18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění zveřejnit po dobu 30 dnů na úřední desce krajského úřadu.
Návrh usnesení předpokládá schválit zveřejnění záměru darovat městu Chotěboř pozemky par. č. 4487/, par. č. 4487/6, par. č. 4653/6, par. č. 4653/7, par. č. 4653/9, par. č. 4653/10, par. č. 4653/11, par. č. 4653/12, par. č. 4653/13, par. č. 4653/14, par. č. 4653/15, par. č. 4653/16, par. č. 4653/17, par. č. 4653/18, par. č. 4653/19, par. č. 4653/20 v katastrálním území a obci Chotěboř, zahájení jednání s městem Chotěboř o darování pozemku par. č. 4653/22 v katastrálním území a obci Chotěboř a doporučit zastupitelstvu kraje schválit darování pozemků par. č. 4487/, par. č. 4487/6, par. č. 4653/6, par. č. 4653/7, par. č. 4653/9, par. č. 4653/10, par. č. 4653/11, par. č. 4653/12, par. č. 4653/13, par. č. 4653/14, par. č. 4653/15, par. č. 4653/16, par. č. 4653/17, par. č. 4653/18, par. č. 4653/19, par. č. 4653/20 v katastrálním území a obci Chotěboř do vlastnictví města Chotěboř a schválit přijetí daru pozemku par. č. 4653/22 v katastrálním území a obci Chotěboř do vlastnictví kraje.
StanoviskaMajetkový správce souhlasí s převodem pozemků do vlastnictví obce a požaduje převést od města Chotěboř silnicí II/344 zastavěný pozemek do vlastnictví kraje.
Proti převodu nemá odbor dopravy a silničního hospodářství žádných námitek.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* zveřejnit záměr darovat městu Chotěboř pozemky par. č. 4487/5 o výměře 37 m2, par. č. 4487/6 o výměře 18 m2, par. č. 4653/6 o výměře 140 m2, par. č. 4653/7 o výměře 89 m2, par. č. 4653/9 o výměře 243 m2, par. č. 4653/10 o výměře 554 m2, par. č. 4653/11 o výměře 208 m2, par. č. 4653/12 o výměře 315 m2, par. č. 4653/13 o výměře 234 m2, par. č. 4653/14 o výměře 394 m2, par. č. 4653/15 o výměře 193 m2, par. č. 4653/16 o výměře 90 m2, par. č. 4653/17 o výměře 413 m2, par. č. 4653/18 o výměře 72 m2, par. č. 4653/19 o výměře 191 m2, par. č. 4653/20 o výměře 211 m2 v katastrálním území a obci Chotěboř;
* zahájit jednání s městem Chotěboř o darování pozemku par. č. 4653/22 o výměře 30 m2 v katastrálním území a obci Chotěboř do vlastnictví kraje Vysočina a
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* darovat pozemky par. č. 4487/5 o výměře 37 m2, par. č. 4487/6 o výměře 18 m2, par. č. 4653/6 o výměře 140 m2, par. č. 4653/7 o výměře 89 m2, par. č. 4653/9 o výměře 243 m2, par. č. 4653/10 o výměře 554 m2, par. č. 4653/11 o výměře 208 m2, par. č. 4653/12 o výměře 315 m2, par. č. 4653/13 o výměře 234 m2, par. č. 4653/14 o výměře 394 m2, par. č. 4653/15 o výměře 193 m2, par. č. 4653/16 o výměře 90 m2, par. č. 4653/17 o výměře 413 m2, par. č. 4653/18 o výměře 72 m2, par. č. 4653/19 o výměře 191 m2, par. č. 4653/20 o výměře 211 m2 v katastrálním území a obci Chotěboř do vlastnictví města Chotěboř;
* přijmout dar pozemku par. č. 4653/22 o výměře 30 m2 v katastrálním území a obci Chotěboř od města Chotěboř do vlastnictví kraje Vysočina.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 26. 9. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz